Фырэ Анфисэ

1 yazı

Залымджэрий и лъагъуэ дахэр

ХахуагъэкІэ, лІыгъэкІэ, акъылкІэ, хабзэ екІукІэ уей-уей жригъэІэу лъэхъэнэжьым къыхэтэджыкІа адыгэ лъэпкъым хуэфэщэн щІэблэ къызэрыщІэувэм уимыгъэгушхуэу, уимыгъэгуфІэу къанэркъым. Тхыдэмрэ ІуэрыІуатэмрэ нобэм къахьэсыжащ хэкурыс лІыхъужьхэм я цІэ лъагэхэр, хамэ щІыналъэхэм вагъуэу щылыда мамлюкхэр,...