Gül Yılmaz / Erdoğan Yılmaz

27 yazı

‘Tüm diller yaşasın istiyorum, tüm dillere saygı duyuyorum’

Sakarya Kafkas Kültür Derneği’nin yeni binasında buluşuyoruz. Aileden başlıyoruz söyleşiye, Abazaca eğitmenliğiyle devam ediyoruz. Çalışmalarıyla, dil sorunlarına ilişkin görüşleriyle, elbette Abhazya’yla ve geleceğe dair projelerle devam ediyor bu güzel sohbet. Gelin;...

Sakarya’nın ilk kültür derneği

Kuruluşunun 55. yılı vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Sakarya Kafkas Kültür Derneği’nin yönetim kurulu başkanı Orhan Sarı ile görüştük. -Nice yıllara diyoruz. -Çok teşekkürler.   -Bize derneğin kuruluşundan, tarihçesinden bahseder misiniz? -Öncelikle hoş geldiniz diyorum, ziyaretinizden pek...

И Адэжь Хэку зыгъэзэжахэр

Косовэ щІыналъэм щыщу цІыхуи 101-рэ, псори зэхэту адыгэ унагъуэ 22-рэ хъууэ, 1998 гъэм Адыгэ Хэкум Iэпхъуэжауэ щытащ. КъэмыкІуэжу Косовэ къинауэ щытыгъа цІыху 23-ри иужькІэ Мейкъуапэ къакІэлъыкІуэжауэ щытащ. Зи Хэку зэзыгъэгъуэтыжахэм щхьэкІэ...

Аҧсадгьылахь ихынҳәқәаз: Раҳми Арӡынба

Ли Гул Йылмаз Хьажбэвыкуэ Эрдоган Йылмаз   -Шәыԥсадгьылахь шәанбахынҳәы? Шәабанхои? -Раҳми Арӡынба: Схынҳәижьтәи 12 шықәса ҵитә, Аԥсны Аҟәа сынхоит. -Ҭырқәтәыла шәнапы злакыз аус арбаныз, уажәы Аԥсны усс иҟашәҵои? -1970 шықәсқәа рынҵәамҭазы Швеицариа сцеит, амашьына аремонт иазкыз...

Çerkes ezgilerinin peşinde Yevaz Zuber

Nalçik’teyiz. Güneşli ama soğuk bir gün. Hatokşokho Gazi Adige Dil Derneği’nden arkadaşımız Kıp Gupse’nin, şıkepşıne’yle ilgili çalışmalarına dair haberdar ettiği, yayımlandığı gibi bize kitabını ulaştırdığı ve hatta buluşmamıza da aracılık ettiği...

‘Eski danslarımızı danslarımızın karakteristiğini unutmamamız gerekiyor’

Kabardinka, Nalmes, Lezginka, Şeratın gibi hayranlıkla izlediğimiz profesyonel dans gruplarının çalışma yöntemlerini, dansçıların seçimini, beslenmesini, bir günlerini nasıl geçirdiklerini hep merak etmişizdir. Anavatana dönüp yerleşen, yeni bir yaşam kuran, önce İslamey,...

Madina Saralp: Giysilerimizin tarzı yaşam biçimimizle örtüşüyor

Kafkasya gezimizin Nalçik bölümünde görüşmeyi iple çektiğimiz kişilerden biri de tasarımcı Madina Saralp. Takı tasarımlarıyla da tanıdığımız Gogo Jan Kök biz daha geziye başlamadan günler önce söyleşimiz için kendisinden randevu aldı. Dünyanın...

Çerkesk’te Azamat ile dans, Ayub ile sambo

Karaçay Çerkesk’in başkenti Çerkesk’te, bünyesinde nikâh ve spor salonlarının, konser ve gösteri merkezinin de olduğu büyük binadayız. Karaçay Çerkesk’in başkenti Çerkesk’te, bünyesinde nikâh ve spor salonlarının, konser ve gösteri merkezinin de olduğu...

“İlk günden kendimi sanki burada doğmuşum, burada büyümüşüm gibi hissettim”

Kafkasya gezimizin Abhazya bölümünde Türkiye’den anavatana dönen ve Sohum’un girişinde bahçeli bir evde yaşayan Rahmi Ardzınba’yı ziyaret ettik. Kendisiyle hem yaşamöyküsünü hem de bu öykü kapsamındaki iş yaşamına dair ilginç tesadüfleri,...

«Сэ сыщIэт си анэдэлъхубзэр, нобэ къэсыху зи къысщхьэпакъым” жызыIэ адэ-анэ къыщыхэкI мэхъу

Къайсэр къалэм и Пынарбашы районым епха Бэшкызакхьэблэ (Хилмие) къуажэм къыщалъхуэ, илъэс 21-рэ лъандэрэ егъэджакIуэу лажбэ Йылмаз Токъмакъ интернеткIэ анэдэлъхубзэкIэ егъэджэным дытепсэлъыхьащ. И анэдэлъхубзэр и унагъуэм зэрыщызригъэщIар къыхэзыгъэща Токъмакъым, щылажьэ Къайсэр къалэм...