Gül Yılmaz Erdoğan Yılmaz

18 yazı

Çerkes ezgilerinin peşinde Yevaz Zuber

Nalçik’teyiz. Güneşli ama soğuk bir gün. Hatokşokho Gazi Adige Dil Derneği’nden arkadaşımız Kıp Gupse’nin, şıkepşıne’yle ilgili çalışmalarına dair haberdar ettiği, yayımlandığı gibi bize kitabını ulaştırdığı ve hatta buluşmamıza da aracılık ettiği...

‘Eski danslarımızı danslarımızın karakteristiğini unutmamamız gerekiyor’

Kabardinka, Nalmes, Lezginka, Şeratın gibi hayranlıkla izlediğimiz profesyonel dans gruplarının çalışma yöntemlerini, dansçıların seçimini, beslenmesini, bir günlerini nasıl geçirdiklerini hep merak etmişizdir. Anavatana dönüp yerleşen, yeni bir yaşam kuran, önce İslamey,...

Madina Saralp: ‘Giysilerimizin tarzı yaşam biçimimizle örtüşüyor

Kafkasya gezimizin Nalçik bölümünde görüşmeyi iple çektiğimiz kişilerden biri de tasarımcı Madina Saralp. Takı tasarımlarıyla da tanıdığımız Gogo Jan Kök biz daha geziye başlamadan günler önce söyleşimiz için kendisinden randevu aldı. -Gül...

Madina Saralp: Giysilerimizin tarzı yaşam biçimimizle örtüşüyor

Kafkasya gezimizin Nalçik bölümünde görüşmeyi iple çektiğimiz kişilerden biri de tasarımcı Madina Saralp. Takı tasarımlarıyla da tanıdığımız Gogo Jan Kök biz daha geziye başlamadan günler önce söyleşimiz için kendisinden randevu aldı. Dünyanın...

Çerkesk’te Azamat ile dans, Ayub ile sambo

Karaçay Çerkesk’in başkenti Çerkesk’te, bünyesinde nikâh ve spor salonlarının, konser ve gösteri merkezinin de olduğu büyük binadayız. Karaçay Çerkesk’in başkenti Çerkesk’te, bünyesinde nikâh ve spor salonlarının, konser ve gösteri merkezinin de olduğu...

“İlk günden kendimi sanki burada doğmuşum, burada büyümüşüm gibi hissettim”

Kafkasya gezimizin Abhazya bölümünde Türkiye’den anavatana dönen ve Sohum’un girişinde bahçeli bir evde yaşayan Rahmi Ardzınba’yı ziyaret ettik. Kendisiyle hem yaşamöyküsünü hem de bu öykü kapsamındaki iş yaşamına dair ilginç tesadüfleri,...

«Сэ сыщIэт си анэдэлъхубзэр, нобэ къэсыху зи къысщхьэпакъым” жызыIэ адэ-анэ къыщыхэкI мэхъу

Къайсэр къалэм и Пынарбашы районым епха Бэшкызакхьэблэ (Хилмие) къуажэм къыщалъхуэ, илъэс 21-рэ лъандэрэ егъэджакIуэу лажбэ Йылмаз Токъмакъ интернеткIэ анэдэлъхубзэкIэ егъэджэным дытепсэлъыхьащ. И анэдэлъхубзэр и унагъуэм зэрыщызригъэщIар къыхэзыгъэща Токъмакъым, щылажьэ Къайсэр къалэм...

Драмэ методикэкIэ Адыгэбзэ зэгъэщэн

Истанбыл къалэм и Адыгэ Хасэм, (багъларбашы) илъэсит хъуауэ АдыгэбзэмкIэ ядолажьэ, КъарэцIыкIу Илкай. ГупитI иIэщ. Яныбжьыр 20 щIым щегъэжьауэ 55 нэсыхункIэ. КъарэцIыкIу Илкай, театырымрэ драмэ методикэм хуеджащ. Илъэс 15 кIэ, егъэджапIэхэмрэ Адыгэ...

«Адыгэбзэ зэгъэщIэныр езгъэжьа къудейхэм щхьэхуэу зы техникэкIэ дерс язот»

Дюзджэ Университетым и Адыгэбзэ къудамэр ипэ къэзыуха еджакIуэхэм ящыщу Яасин Тащчы (Тхьэтс) интернеткIэ тIэкIу дыдэуэршэращ. Адыгэбзэ егъэджэн икIи егъэщIэнымкIэ щIэуэ техникэхэм толэжьыхь. Bzefit.com зицIэкIэ иухуа сайтымкIэ интернационалу дерсхэр ирет. Бзэ егъэщIэнымкIэ...

‘Belirli cumhuriyetlerde bir araya toplanan halklar sadece folklorik öğeleriyle varlığını sürdürüyor’

Üniversite eğitimi için 17 yaşında Maykop’a giden ve 10 yıldır orada yaşayan, diyabet konusundaki çalışmalarıyla adını duyuran Dr. Ceyhun Gümüş ile Tij İlkay Misafirhanesi’nin kafeteryasında sohbet ediyoruz. Adapazarı’nın bir köyünde doğmuş,...