Jineps Gazetesi

4705 yazı

Jineps Gazetesi Şubat 2023 Sayısı Yayında

Değerli Jineps okurları, Şubat 2023 sayımızı, PDF formatında sizlerle paylaşıyoruz. İyi okumalar dileriz, JİNEPS Jineps'in internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip eder misiniz...                       ...

Аура

Шъьафит Искуствэ Фондым зэхищагъэу «Аура - Аura/Contemporary Turkish Art» зышъхьа къэгъэлъэгъоныр, тыгъэгъазэм и 3-м, Голандием икъэлашъхьэу Лахей дэт Пулчхири Студио къыщзэlуахыгъ. Щылэ мазэм и l-м 2023-рэм нэсэ щытыгъэ къэгъэлъэгъоным зиlэшlагъэ хэхьагъэ...

‘КАФФЕД-Къэбар’

Кавказ Хасэхэм я Федерацие (КАФФЕД) анахьэу Хэкумрэ Урысыемрэ афэгъахьыгъэ къэбархэм алъыплъэщт, зэзыдзэкlыщт, тхыгъэгъэхэр зэзгъэфэщт (редактер) куп зехищагъ.  «КАФФЕД-Къэбар» зыфиlорэ купым иlофшlэн ригъэжьагъ, цlыфхэм ашlэм ашlоигъо къэбархэр зэрагъэпэшыщт, КАФФЕД-м нтернетым щыриlэ нэкlубгъом рагъэуцонэу...

Тхылъхэм ялъэтегъэуцу

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей ифонд щыщ дышъэидагъэхэм, пкъыгъо лъапIэхэу дышъэм, тыжьыным, нэмыкIхэм ахэшIыкIыгъэхэм яхьылIэгъэ тхылъхэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэм нэбгырабэ хэлэжьагъ.  Лъэпкъ музеим ипащэ игуадзэу, къэгъэлъэгъоным изэхэщэкIо куп хэтэу Шэуджэн Налмэс къыIуагъ археологхэм...

Қьефқьен Имҩаҧгаз Аусурақәа Напаркыуп

Лаҵара Мза 21, 1864 агәаларшәара ақциақәа ҭҧқәа рҿынтә иалкаау ақыҭақәа, Бабалы’и Қарааҕач аҿы, Қоџьаели Аҧсуа Ахеидкыла Ахада, Џьыџь Иҧа Ҳасан Қонџьа имҩаҧгарала  ихацыркхаз аиҿкаара усурақәа ишцац ицоит. Лаҵара Мза 21, 2023...

Аконгресс аусзуҩцәа Дәрыԥшьтәи ашкол аҵаҩцәа аҳамҭақәа рзыршеит

Ашықәс ҿыц аламҭалазы Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Дәрыԥшьтәи абжьаратә школ аҵаҩцәа аҳамҭақәа рынаҭеит Аҭыԥантәи аҟәшақәа аус рыцура аҳәаақәа ирҭагӡаны. Иҭабуп ҳәа иаҳҳәоит ЗҲәА "Ауараш Адунеи" анапхгаҩы Ручис Арӡынба иҳаиҭаз ацхырааразы. (abaza.org)

Риҵа Амилаҭтә Парқ

Лаҵара Мза 21, 1864 агәаларшәара ақциақәа ҭҧқәа рҿынтә иалкаау ақыҭақәа, Бабалы’и Қарааҕач аҿы, Қоџьаели Аҧсуа Ахеидкыла Ахада, Џьыџь Иҧа Ҳасан Қонџьа имҩаҧгарала  ихацыркхаз аиҿкаара усурақәа ишцац ицоит. Лаҵара Мза 21, 2023 ҧрограмма...

Мусаева Зарема СИЗО-хь йитина

Бакъоларйархочун Янгулбаев Абубакаран а, оппозиционеран Янгулбаев ИбрахIиман а нанас Мусаева Заремас ша чохь лаьцна юьтуш бинчу сацамна дуьхьал кховдийна апелляцин арз Нохчийчоьнан Лакхарчу кхело тIе ца эцна. Шо кхоччуш доллу Мусаева...

Хасбулатов Руслан дIавоьллина Нохчийчохь

Дечкен-беттан 3-хь велла волу оьрсийн политик, РСФСР-н Лаккхарчу кхеташонан тIаьххьара куьйгалхо, Оьрсийчоьнан Федерацин Лаккхарчу кхеташонан хьалханча Хасбулатов Руслан дIавоьллина Нохчийчохь. 80 шо дара цуьнан лечу муьрехь. И ваьхначу Девкар-Эвлахь дIавоьллина иза.  Хасбулатов...

Депортацихь йинчу яхархочо шен бакъо юхаметтахIоттийна

Депортацихь йинчу Нохчийчуьра йахархочо Шамсуева Салисата шена реабилитаци йайта бакъо йаьккхина. Политикан репрессиш цо лайна хиларе терра, реабилитаци йоьхуш цо чуйелла иск Соьлжа-ГIаларчу Заводской кIоштан кхело къобалйина. Хьалхо Нохчийчухула йолчу чоьхьарчу...