Jineps Gazetesi

3643 yazı

Гергарчаьрга салам дахьийтина аьлла ши вахархо лаьцна Нохчийчохь

Европехь бехачу шайн гергарчаьрга салам-маршалла дахьийтина меттигера ши вахархо лаьцна Нохчийчохь. Лецнарш бевзачо Кавказ.Реалиига хаамбарехь, уьш лецаран бахьана ду – "Далла дика делла нах ду шу, кхузахь Iаш даций шу" алар.  "Вай...

Байт

Кхин цхьа де а чекхдели сан, урчакх санна, хьийзаш,  Эханг санна, адамаш а луьстуш шена тIе:  Шайн боларшца, аматашца сан кхетамехь зийзаш  Кхолламаш а болуш нехан, вац со паргIате.     Малх чубуззуш сецна урчакх ас сайн...

Куйнаш – маймалш

Цхьа стаг куйнаш тоьгуш, уьш базарахь дохка а духкуш Iаш вара. Хан дIайоьдуш яра, хIара къанвелира, хала дара некъаш дан.  Шен кIант тIекхайкхина, цуьнга элира цо:  – ХIинца хьан дезар ду куйнаш духкуш...

“Пенаш охьааьттачу, кIуьран хьожа лаьттачу Нохчийчу кхийда дог”

Куразов Заурца дина къамел Куразов Заур – Бельгера нохчийн документалист. Пхи шо хилла цуьнан, церан доьзал тIамах бедда, хIинца шеш дехачу Европе кхаьчча. Гентан синмехаллийн Паччахьан академехь Iаьмийна цо шена кино яккха...

Ногазон Арфæ Стыр Ныхасы Номæй

Фарн уæм бадзурæд Иры адæм æмæ не ‘мзæххонтæ! Æрцæуы та нæм Ног аз æмæ мæ фæнды Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Стыр Ныхас»-ы номæй Ирыстоны адæмæн зæрдиаг арфæтæ ракæнын!  Адæймаг рæсугъд бæллицтæй, ног нысæнттæй...

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Bulmaca-202201 Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр jinepsgazetesi@gmail.com хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ. Екlуэкlыу. 3. КъБР-м и...

Ялыхь Къэрэшэйхэ малъхъэхэр *къэмбур хъухукlэ сгъэпсэу!

Малъхъэ тэшэти, благъэ нысашэти, благъэгъэр, къыдогъэщlэрэщlэжти, модрети мыдрети жаlэурэ Къэрэщейхэ я малъхъэхэр куэдрэ къызэкlэлъыкlуэ хъуат жи.  Мо ягъунэгъу лlыри, мо хуэдиз малъхъэ задэ, зым нэхърэ зыр нэхъ кlыхьыуэ, зэблэкlым я хэплъэщ, яхудэплъещ...

Журналистым и гуащIэ ин

КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист, Урысейм и журналистхэми и тхакIуэхэми я Союзхэм хэт Абидокъуэ (Щохъужь) Люсанэ и Iэдакъэ къыщIэкIа, илъэс 15-м къриубыдэ гуащIэ ин зыхэлъ, «Афган - 1979 - 1989» тхылъ...

Мэмориалыр ягъэбыдащ

Цlыхум и щхьэхуитыныгъэм пэрыуэгъу хуэхъухэр наlуэ щlынымкlэ Нобель и саугъэтыр зыхуагъэфэща Сахаров Андрей 1989 гъэм и щlышылэм и 28-м Совет Союзыр (SSCB) мыщэщэж и пэ къызэригъэпэща Мемориал зэгухьэныгъэр иужьрей зэманым щхьэкlуагъхэр...

Тиныдэлъфыбзэ къыхэтэжъугъэх

Ти Хасэхэм, Ны Тыхэм ыкlи тиеджакlохэм тышъуджэ!  Псэурэ Бзэхэм-Гущыlакlэхэм я Къыхэхын ыкlи (Адыгэ-Абхьазыбзэ / Кирил тхыпкъэ) Еджэнхэм пае зыщатхырэ п1алъэр щылэ мазэм и 21-рэм еухы.  Псэурэ Бзэхэм-Гущыlакlэхэм Еджэнхэу Къыхэхын зыфиlорэ унашъом 2012-2013-рэ Илъэс...