Jıneps Gazetesi

299 yazı

Лъагъуэхэшым и фэеплъыр лъэпкъым ехъумэ зыхащIэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм хыхьэ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм деж 1947 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 14-м пщIэ лъагэ зиIэ лэжьакIуэшхуэ Дер Едыдж и унагъуэм къихъухьащ адыгэм зи псэр хузэIухауэ хуэлэжьа, игъуэнэмыс хъухункIэ къызыхэкIа лъэпкъым щыпкъэ...

Зыхуэбгъадэ хъун гъуэтыгъуейщ

Урысейм и макъамэ гъуазджэм хуищIа хэлъхьэныгъэ иныр къыхалъытэкIэрэ, Глинкэ М. и цIэр зезыхьэ УФ-м и Къэрал Саугъэтыр Ищхъэрэ Кавказым щыщу зыхуагъэфэщар Къэрэшей-Черкесым хыхьэ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуа, композитор цIэрыIуэу, егъэджакIуэ нэхъусауэ, дирижер,...

Олимп чемпион Шыхъуэ Борис (1972 гъэ, Мюнхен)

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу Олимп чемпионыгъэм нэсар Шыхъуэ Борисщ. Ар къыщыхъуар 1972 гъэм Мюнхен щызэхэта зэхьэзэхуэхэращ. Абы ипэжкIэ къэралпсо, дунейпсо лъагапIэхэри лъакъуэрыгъажэ зэпеуэхэмкIэ мызэ-мытIэу къищтат. Зэманыр макIуэ, ауэ цIыхухэм ящыгъупщэркъым нэхъапэм дэрэжэгъуэ...

КъБР-м и олимп чемпионхэр

Олимп чемпион Ахэмын Еленэ (1980 гъэ, Мэзкуу) БлэкIа лIэщIыгъуэм и 70 гъэхэм и кIэухым цIыхубз волейболым и вагъуэр щылыдащ адыгэ бзылъхугъэ телъыджэ СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ахэмын Еленэ. 1978 –...

“Dünyadan Çerkesler” temalı anadillerde Jıneps Eylül ’20 sayısı yayında

Değerli Jıneps okurları, Anavatandaki Adıge Mak (АДЫГЭ МАКЪ), Adıge Psale (АДЫГЭ ПСАЛЪЭ), Çerkes Heku (ЧЕРКЕС ХЭКУ) gazeteleriyle, “Dünyadan Çerkesler” temalı, anadilde ortak bir gazete hazırladık. Gazete abonelerinin web sitesi üzerinden okuyabileceklerini bildirmek isteriz. Desteklerinizle...

КУШЪЭ ОРЭДЫМ ФЭДЭХ

Ным иныдэлъфыбзэ, ны быдзыщэм фэдэу, IэшIу, фабэ, шъабэ — кушъэ орэдым фэдэу, уегъэгупсэфы, пхегъахъо. Лъэпкъым итхэкIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ исатыриплIхэр пIомэ, тхьэлъэIу папкIэх. Ахэм адыгэм игубзыгъагъи, иакъыли, инэжгъурыгъи, игулъыти, ишъхьэлъытэжь гъашIуи, илIыгъэ-цIыфыгъи, игумэкI-гукIэгъуи,...

‘Хымҧада, иахьыҟазаалак, ҳаиашьаратә жәларқәеи ҳареи ҳаимадара иҵегьы иӷәӷәахароуп, иҭбаахароуп’

-Ҳаҭыр зқәу Нодар Виктор-иҧа Ҷанба; шәнапы злаку аус закәу, изеиҧшроу, хықәкыс иамоу... 2018 ш. инаркны аус зуеит С.Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр адиректор хадас иара убас Аҧснытәи аҳәынҭқарратә хортә капелла...

‘Зэуапlэм зыр, адырэмкlэ зэблэтхъугъагъ’

Адыгэ-Черкес Пчыхьальыкъо Сюхеин Бек. Сирием щыщ. Колифорня щэпсэу. Лъытэныгъэ зыфашIырэ цIыф пэрыт, тхакIо. ШIэныгъэ зэфэсхэм бэрэ ахэлажьэ, къащэгущыIэ. Итхылъэу “Топические Стероиды Иягъэ ЗэригъэкIыхэрэр” зыфиIорэр 2019-рэ илъэсым къыдэкIыгъ. Интернет нэкIуб- гъоу Амазон,...

Урысейм ущыпсэуну хуит узыщI тхылъым и къыдэхыкlэр

Урысей Федерацэм пIалъэ кIыхькIэ щыпсэуну хуит зыщI тхылъ (вид на жительство) хэхэсым къызэрыдихыну Iэмалхэр Хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм пIалъэ кIыхькIэ УФ-м щыпсэуну хуит зыщI тхылъ зэрагъэпэщмэ, адэжь щIыналъэм щыпсэуну, щылажьэну хуитщ. А...

Дунейпсом цIэрыIуэ щыхъуа чэркэсхэр

Тырку щIыналъэм щыпсэу хэхэсхэм ящыщу дэтхэнэр абазэу, адыгэу, осэту, щэщэну пIэрэ жаIэурэ далэ къэс топсэлъыхь, зэзэмызи зэрыдунейуэ зи цIэр фIыуэ ящIэ, вагъуэ пэлъытэ хъуа цIыху цIэрыIуэ дыдэхэми мыпхуэдэ псалъэмакъхэр щалъэIэс къохъу....