Jıneps Gazetesi

4918 yazı

СИАДЫГАБЗ

СИАДЫГАБЗ Къины. Онтэгъу. Хьазаб рыпIощтмэ – ар Iэрыфэгъу. Убгэщтмэ – джадэ, Имэкъэ гъашIуи гъыбзэм фагъадэ. ИшIэти – щылыч, ПсынкIагъэу хэлыр – шы емылыч. Иорэд мэIупчъапчъэ, Гугъэуз макъэу IуекIы унапчъэр. Хьылъэу зеIэты, игъашIэ фэдэкъабзэу. Сыд макъэ уиIэни, насып уиIагъэмэ? Тыдэ къэкIына, сикъош, адыгабзэр, Адыгэмэ...

ЧIэ зимыIэ хъарзынэщ

Тэу Замир Чъэпыогъум и 28-м 1985-рэ илъэсым СССР-м культурэмкIэ и Министерствэ иунашъокIэ ар Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъагъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъэр зэлъашIэрэ археологэу, а уахътэм мы музеим культурэмкIэ ыкIи ижъырэ искусствэмкIэ иотдел ипащэщтыгъэу Александр Лесковыр...

Миланехь лаьцна нохчо

Миланна гергахь лаьцначу Нохчийчуьрчу вахархочо харц кехаташ латтош хилла террорхойн тобанан декъашхошна. Corriere della Sera газетано яздарехь, дукха хан йоццуш Венехь теракт динарг а хилла оцу тобанахь. Еарин дийнахь Миланерчу полицино хаамбира,...

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Зэхэзылъхьар: Мыз Ахьмэдщ ЕкIуэкIыу: 3. ЩIыпIэ куэдым къыщыкI, хущхъуэгъуэу къагъэсэбэп къэкIыгъэ. 8. Къуаргъым нэ хуащIати ... жиIэрт (псалъэжь). 10. дунейм и лъэныкъуиплIым яз. 11. Гъуаплъэм къыхэщIыкIа псылъэ. 12. Уеплъмэ, …, уеджэмэ, дэгу (къуажэхь). 13....

Ди хьэщIэщым Хьэцей Тимур: «Черкес ФМ»-м едаIуэ дэтхэнэми игу дыхьэ макъамэ щызэхихын хуейщ

НэщIэпыджэ Замирэ* «Черкес ФМ» лъэпкъ радиор нобэ адыгэ дунейм Iулыдж ин щызиIэ Iуэхущ1эу зэфIэуващ. Уеблэмэ, хамэ къэрал куэдым щикъухьа адыгэхэр нэхъри зэрипхыжу, адыгэбзэм и IэфIагъыр игъэнаIуэу, адыгэ хабзэм и купщIэр тхузэпкърихрэ лъэпкъ...

Adigey Ulusal Müze 95 yaşında

Adigey Cumhuriyeti Ulusal Müze’nin kuruluşunun 95. yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Müzenin Tarihinden 95 Sayfa”, “Ulusal Müze Portreleri” ve “Adigey Grafikleri” başlıklı sergilerin açılışı 16 Ekim’de Adigey Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yuri Autlev tarafından...

Kursk ve Mozdok Çerkesleri

Stavropol’un Kursk bölgesinde ve Kuzey Osetya Mozdok’ta yaşayan ve sayıları yaklaşık 6 bini bulan Çerkeslerle ilgili bir belgesel film kasım sonunda izleyiciyle buluşacak. Stavropol Çerkes Kültür Merkezi’nin organizasyonuyla çekilen belgeselde Müslüman...

KİTAP: Siyah Atın Gözyaşı

Lider Erşan Lider Erşan bu öykü kitabında da şaşırtmaya ve meraklandırmaya devam ediyor. Okuyucuyu heyecandan heyecana taşıyor, “Siyah At Şışı” Cantemir ve Maria için gözyaşı dökerken, “Eğinli Gelin” Karanlık Kanyon’dan sesleniyor. Öyküler...

Adige Kültür Festivali

Adigey Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 27-29 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası Adige Kültür Festivali’ne Türkiye’den 5 dernek ve bireysel olarak Ayşenur Şimşek katıldı. COVID-19 nedeniyle online yapılan festivale...