Kucba Ataman Oğuz

3 yazı

«…Ҳхы агәра ҳгар, зегь рыла ҳманшәалахоит…»

Ҳаҭырызқу Хынтрыгә-иҧҳа Софа Агәмааҧҳа; -Шнапы злаку аус иааркьаҿны иаҳзеиҭашәҳәару... -36 шықәса инреиҳаны С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҟны аус зуан, аха еиуеиҧшым аҭагылазаашьақәа ирыхҟьаны атеатр аансыжьыр акәхеит, ҧыҭҩык актиорцәа реиҧш....

Kuçba Baras’ın başarısı

Dünyanın en prestijli konservatuvarı olarak gösterilen Moskova (Çaykovski) Devlet Konservatuvarı Büyük Salon’da Abhazyalı genç sanatçılar Baras Kuçba (piyano) ve Emilya Terziyan Hagba (keman) sahne aldılar. Abhazya’da müzik okulu öğrencisi olan ikili,...

“KVN – ABHAZYA NART”

Değerli dostlar, İki binli yılların başında Abhaz Devlet Üniversitesi bünyesinde oluşturulan çok önemli bir şov grubu var. Adı “KVN - ABHAZYA NART komedi şov grubu”. Bu grup tüm Rusya’da ve BDT ülkelerinde...