Ataman Kucba

4 yazı

«Ҳара аҧсуаа ҳшьа агәаӷьра ӷәӷәа алан, иалоуп иахьагьы»

-Гугуца Џьыкыр-ҧҳа; ҳаиҿцәажәарахь ҳиасанӡа базааҭгыларҵ, иаҳбырдырырҵ сҭахыуп бызхылҵыз, бҭаацәара.   -Саб-Џьыкырба Шаликәа Муса-иҧа Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа далахәын, ахәра иман.Иара Мгәыӡырхәатәи абжьаратә школ аҟны арратә зыҟаҵареи абҩарҵәыреи рырҵаҩыс дыҟан, уи ашьҭахь акыраамҭа инеиҧынкыланы...

«Аполитика атәы ҳҳәозар, аҳәса еиҳа имаҷуп…»

-Ҳаҭыр зқәу Елеанора Коӷониаҧҳа, бзанааҭ, насгьы бнапы злаку аусқәа иааркьаҿны иаҳзеиҭабҳәар блшома? -Сзанааҭ иахысҳәаари? Уажәшьҭа инеиԥынкыланы 30 шықәса иреиҳауп ажурналистра снапы алакужьҭеи. Акәты иалшо, акәтаӷь рымҳәои. Исылшо ауп иҟасҵо. Ауаҩы иара инапы...

Kuçba Baras’ın başarısı

Dünyanın en prestijli konservatuvarı olarak gösterilen Moskova (Çaykovski) Devlet Konservatuvarı Büyük Salon’da Abhazyalı genç sanatçılar Baras Kuçba (piyano) ve Emilya Terziyan Hagba (keman) sahne aldılar. Abhazya’da müzik okulu öğrencisi olan ikili,...

“KVN – ABHAZYA NART”

Değerli dostlar, İki binli yılların başında Abhaz Devlet Üniversitesi bünyesinde oluşturulan çok önemli bir şov grubu var. Adı “KVN - ABHAZYA NART komedi şov grubu”. Bu grup tüm Rusya’da ve BDT ülkelerinde...