Özlem Aydemir

2 yazı

Скульптурэм и гъэпсыкIэр гъащIэм теухуащ

“Гъуазджэм нэхъ куууэ ухэплъэмэ, зы цlыхум и lэдакъэщlэкl щlыкlэщ. И гупсысэр, и гур, и псэр къызыпкърыщ лэжьыгъэщи, и lэри хуэlэсэщ. Гъущlапщэ Арсен къыщысцlыхум, и lэщlагъэмрэ зэфlэкlымрэ наlуэу си нэгу щlэкlащ. Ар и...

‘Hayat Ağacı: Yaşam ve ölümün sarmalı

“Sanat, en yoğun bireysellik biçimidir. Elin, bilincin, yüreğin bir aradalığında özgün bir yapıtla insanın kendini taşırmasıdır. Arsen Gushapsha’yı izlerken onun yapıtıyla nasıl bütünleştiğini gördüm. Kırk dereceyi bulan sıcağın altında taşa oyduğu...