Hotko Samir

22 yazı

Sahib-Giray

Bu makalede Kırım hanı Sahib Giray’ın, Çerkesya’ya yönelik fetihçi politikaları inceleniyor. 1539-1551 yılları boyunca bu han Çerkesya prensliklerine karşı dört geniş kapsamlı sefer düzenledi. Bu seferlere dair esas kaynak, daha çok...

Çerkesya’da XIII-XVII. yüzyıllarda süvari silah donanımı

Biçimin oluşumu, stil, ihracat Çerkes ülkesinin etno-kültürel imajı, geniş Doğu Avrupa ve Ön Asya bölgesi çerçevesinde XIII-XVII asırlar boyunca yaygınlaşan orijinal bir silah ve süvari takımı kompleksinin doğuşuyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu...

Kuzeybatı Kafkasya nüfusu ve Avrasya göçerleri

Askeri-siyasi etkileşimin “algoritması” Kuzeybatı Kafkasya’nın otokton etnik kütlesi, göçer halklar yönünden gelen sürekli baskı koşulları altında şekillendi. Bu makale, tarım habitatının, bir dizi göçer kültürle etkileşiminin, tekrarlanan, bir çeşit algoritma olan tarihsel...

‘Saldıranların en önünde doludizgin, nereye gittiğini bilmese de kendisi, şanı büyük Kızbeç’

Han-Girey’in metninde söylenmeden bırakılanın bir yansıması olarak Kızbeç Şeretluko  Bu makalenin adında Han-Girey’in “Besleney Abat” adlı eserinden bir alıntı kullanılmıştır. O satırlar, 1830 yılında G.V. Novitskiy’e casusluk misyonunda yardım eden ve bunun...

Adige tarihinin peryodizasyonu

(http://www.adygi.ru.) sitesinden alınmıştır. Çerkesler, Kuzeybatı Kafkasya’nın otokton etnosudur. Kendilerine verdikleri ad Adigedir. “Çerkes” terimi, XIII. asırdan başlayarak Adigelerin kadim ismi olan Zih’i ve ülkelerinin adı olan Zihya’yı adım adım kullanımdan uzaklaştırarak her...

1578-1591 Osmanlı-Safevi Savaşı’nda Çerkesya

Bilgi notu: Araştırmanın konusu XVI. yüzyıl boyunca Çerkesya’nın, Osmanlı İmparatorluğunun askeri-siyasi alanına çekilmesi sürecidir. Çerkes siyasi alanının Osmanlı İmparatorluğu’na entegrasyonunda en yüksek düzeye, bu yüzyılın 70’li yıllarında ulaşılmıştı. 1578-1591 yıllarını kapsayan...

Çerkesya’nın batı vilayeti Nathokuac

Toprak, nüfus, jeostratejik önemi, siyasi liderleri “İlk oluşum bölgesi Psezuzape Nehri vadisidir. Burada Natuhay ve Şapsığların erken ortaklığı, daha sonra Nathokuac bünyesine dahil olan büyük Adige birliği olan Goaiye ile temas kurdu” “Şimdi Çerkes kabileleri...

Kuzeybatı Kafkasya’nın konut-yerleşim kompleksi

Bilgi notu: 1502 yılında Cenevizli Giorgio Interiano, Adige kültürüne has bir olguyu yansıtmıştı; bilinçli olarak taş yapının reddi. Bu keyfiyet Adigeler tarafından, taş yapının, hele de kale inşasının korkaklık belirtisi sayıldığı savaşçı etnosunun bir zorunluluğu olarak anlamlandırılıyordu. Bu...

Sadzlar-Cigetler 3. Bölüm

Abazin alt-etnosunun kökeni ve tarihsel-kültürel portresi Ş.D. İnal-ipa, Sadzların torunu Gagralı yaşlı Smail Mkalba’nın görüşünü ortaya koyuyor: “Atalarım Sadzdılar, Çerkestiler, bu aynı şey değil mi?” Mkalba’nın dedesi Böhuh 155 yıl yaşamıştı ve...

Çerkesya tarihinde 1796 yılı

Karşıt siyasi stratejilerin hayata geçirilmesi Bilgi notu: Bu makale Çerkesya’yı, iç siyasi tarihinde önemli bir kilometre taşı olan 29 Temmuz 1796 tarihli Bziyuk Savaşı’na götüren siyasi ve sosyal krizlerin incelenmesini hedefler.  Daha XVII....