Sinem Özkan Oğuz

2 yazı

Abhazya’da kurulan yeni hayatlar

Abhazya’ya 2014 yılının ocak ayında geldik. İlk gelişimde sınır kapısındaki görevlinin yüzü bana çok tanıdık geldi. Tavırları da çok samimiydi. Abhazya’da hiç yabancılık hissetmedim. Geldiğim andan beri sanki hep burada yaşıyormuş...

Аҧсадгьылахь ихынҳәқәаз

Ирем Берқ: 2014 Шықәсвзы ианввр мзазы ҳааит ҳара Аҧсны. Раҧхьаӡа аҳәаа ҳанахыҵуаз, ҳпаспортқәа гәазҭоз даара издыруаз аӡәы иақыузшәа избеит. Даара дуаҩы ҧхан, зҟазшьа бзиаз аӡәы иакун. Ибзианы ҳидикылеит. Сара Аҧсны санааи...