Sebahattin Karaçay

1 yazı

ЩакIуэ/ Avcı

Iузунейлэ Къундетей къуажэм зы щакIуэ бэлыхь дэсау жаIыж. И цIэр Шагбант а лIым . Шагбан, жэщи -махуей, гъэмахуей- щымахуей жимыIэуэ губгъуэм итт, и хьэ джафэ зыбжанэр и гъусэу, жи. Дыгъужь, бажэ,...