Табыщ Мурат

3 yazı

ІУЭРЫІУАТЭ – ДЫЩЭ ПХЪУАНТЭ

ЩОЛЭХЪУ ДАМЫГЪЭР КЪЫЗЫХЭКIАР Талъостэн и къуэ Щолэхъурэ къуршым щыпсэу къущхьэ лIакъуэлIэш Къэбан и къуэмрэ зэныбжьэгъут. Ахэр зекIуэ зэдэкIуэхэрт, хъунщIэ къащIуи я хабзэт. Зэгуэрым Къэбан и къуэр къэкIуащ Щолэхъу и деж. Жэщым хуэхьэщIэри,...

Адыгабзэ – Adigece – Ekim 2020

Псалъэм Псэ Хэлъмэ Зы гъэсэпэтхыдэ кIэщI. ФІыуэ щхьэприх щІалэщІэ гуэрым зи ныбжьыр хэкІуэта нанэр еупщІат: «А тІу, анэшхуэ уиІэкъэ?» – жиІэри. ЩІалэми, и щхьэр ирихьэхри, къыщІеупщІар къыгурымыІуэщами, зэхэпх къудейуэ къиІущэщащ: «Хьэуэ, сиІэкъым»,...

ПЩЫЩЫЛЪХУ БЗЫЛЪХУГЪЭ, ЩIЭНЫГЪЭМ И СЭТЭНЕЙ-ГУАЩЭ

ХьэтIохъущокъуэпщымрэ Къанокъуэпщымрэ хэт нэхъ пщыми яхузэхэмыгъэкIыу щэхуу зэныкъуэкъу хъуат, абы къыщежьэри зэщыIеижат, жеIэ, хъыбарым. Пщыхэр лIыгъэншэтэкъым, фIэлIыкIи яIэт, арщхьэкIэ езы тIур цIыхум яхузэмыгъэувалIэу екIуэкIырт. Еуэри, ХьэтIохъущокъуэр зекIуэ щыIауэ къыздэкIуэжым, беслъэнейхэм я щIыгур...