Hoş Geldin 2021

0
Yeni yıl barış, umut, hoşgörü ve sağlık getirsin. Tha - Ançüa - Dela - Huıtsau 2021’de yeryüzündeki bütün halkları özgür ve mutlu kılsın ama biz...

ХIадкIылазтын щарда хIылшуштI (Сэрия 4)

Асквш 2019 ноябрь агIан хIапхъанчIвиква радгьыл хIанца хIзынйаз хIайщчви хIахщчви пхата хIгвы йгIатахатI. Ацриква рапш дгIахIайгвыргъьатI ауат амшква рагIан хIызрайгваз «Абазашта» газет аредактор хъада...

Ылъэсыкlэм пае шъутфэгушъlэ

0
Ылъэсыкlэм пае шъутфэгушъlэ *** Ашықәсҿыц ныҳәазааит *** Керла шо декъал хуьлд *** Ног азы хорзаехтае уаент

«Аибашра иациит Владислав Арӡынба Фырхаҵа хадас дыззыҟалаз аепос ҿыц»

0
-Геннади Аламиа, шәнапы злакәу аус ауаа ирҭахыу усуп ҳәа шәгәы иаанагома? -Зегьы ртәы сызҳәом, аха алитература зыԥсҭазаара иахәҭакны иҟоу ауаа рацәаҩӡоуп. Арҿиара ус аҵара ҵаны...

Abhaz halkı savaşın ilk günlerinde…

0
“Аԥсныжәлар аибашьра раԥхьатәи амшқәа, адунеи ҳаҟәыҭханы (абстрагирование) ҳашынхаз ирхашҭӡом,ирхамышҭроуп. Урҭ амшқәа раан, Кафкас Ажәларқәа Рконфедерациа иалахәыз мацара, хатәгәаԥхарала,ашьхақәа шьапыла ирхыҵны ацхыраара ҳарҭеит,иҳавагылеит, иҳахьӡеит.” Сҭанислав Лакәаба. “Abhaz...

Kasım ’20 anadil eki yayında

0
Değerli Jıneps okurları, Her ay dijital olarak yayımladığımız anadilde ekimizin Kasım 2020 sayısını gazete abonelerine e-gazete olarak yolladık. Geçen ayki sayımızda bulmacayı çözüp yollayan okurumuz olmadı....

‘Доуҳатә хыхьчагас ҳбызшәа, ҳаԥсуара, ҳмилаҭтә культура ада ԥсыхәа шҳамам еилаҳкаароуп…’

0
Атаман Кәыџба Ҳаҭыр зқәу Гәында; -Шәзанааҭ, насгьы шнапы злаку еиуеиҧшым аусқәа иарбану, хықәкыс ирымоу иааркьаҿны иаҳзеиҭашәҳәа. -Сара занааҭла слитераторуп, сеиҭагаҩуп. Асу зуеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны рҵаҩыс,...

Хәынҵариа ихьӡ зху аоркестр ахәаԥшцәа ргәы шыҟанаҵаз

0
Аҳәынҭқарратә филармониаҿы еизаз ахәаԥшцәа гәахәара дула ирыдыркылон Оҭар Хәынҵариа ихьӡ зху амилаҭтә арҳәагақәа роркестр инарыгӡоз ашәацыԥхьаӡа, цәыббра 23 рзы Аҟәа имҩаԥысыз аконцерт аҟны. Ари ауха...

«…Ҳхы агәра ҳгар, зегь рыла ҳманшәалахоит…»

0
Атаман Кәыџба Ҳаҭырызқу Хынтрыгә-иҧҳа Софа Агәмааҧҳа; -Шнапы злаку аус иааркьаҿны иаҳзеиҭашәҳәару... -36 шықәса инреиҳаны С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҟны аус зуан, аха еиуеиҧшым...

Anadillerde Jıneps’in Ekim 2020 sayısı yayında

0
  Değerli Jıneps okurları, Bu ay dijital olarak yayımladığımız anadilde (Batı ve Doğu Diyalekti ile Adığece, Abazaca, Çeçence ve Osetçe) ekimizi PDF olarak yolluyoruz. Söyleşiler, anılar, sanat...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ