21 Маи 1864 Каbкаӡ Ахҵәара

0
156 шықәса раԥхьа иалагеит ахырҵәара иахылҵышьҭроу игәыҭшьаагоу ражәабжь. Ихьааз игәаҟраз ражәабжь. Кавказааи Аурысцәеи реибашьра 300 шықәса ицон. 300 шықәса ицон аҟазаареи аҟамзаареи реибашьра. Иаҵахаз...

«Ди лъэпкъым и щхьэм кърикIуар зыгъэлъагъуэщ»

0
Сухум, Абхъаз Хэкум 2010 гъэм фокIадэ мазэм 27-м ягъэува фэеплъым и архитекторыр Минск шыпсэу абхъаз сурэтыщІ, сыныщІ Лакобэ Геннадий Жьынэпсым и Абхъаз лIыкIуэ Бехиджэ...

ЙЫНХАРА ДЖЬАУАПКIРАЛА ДАДГЫЛИТI

0
Асаби заджвы дихъапшылуа, ауи дйапшхара йтахъыта йынцIра ззынайырхуш аъачIвагIа ангIалихуа агIан ауи йымгIва дантагылуагьи гIаншитI. Ауат дрылапхьадза ауаштI МАХIВАЖВ Артур МухIадин й пагьи. Ауи...

«Спсы ъадзату апсыуа бызшва дсырдыруаштІ»

0
Жвасквша райхІа цІуата Трыкв, Сакарья область йгІаныршу КІавкІаз культура адкІылара апны Сакарья город (йцІыхъвахауа ахвысквша Самек-хІва йапхьитІ) администрация ацри бызшва рдыррала акурсква адыргалитІ. Цри...

Агвы ЙгIатыцIуа Амакъымква

0
Байрамыкъва Халимат лыхьыз зхъу ареспублика къральыгІва библиотека апны акъарча литератури азъазари рымчыбыжь гІахъыртІытІ. Ауи апкъ йтата йакІвдыршаз ахъвлапын йалан КЧР а-Правительства анхагІвчва, адепутатква, ажвлара уыснкъвгагІвчва,...

ХIыбызшва АхчагIвы

0
«Йпшдзам бызшвакIгьи гьаъам – бызшвипхьадза закIгьи йузашIмырпшуаш алкIгIараква амапI. Бызшвипхьадза атенгьыз йагIвызапI, хвитта апсабара йалу апссгIачIвы апшта, угвы абайара йазнархIитI. Арат ажваква райшата йрызцитI асквш...
- Advertisement -

LATEST NEWS

Rüzgargülü

Sergi Etkinliği

MUST READ