EN YENİ İÇERİKLER

Си Адыгэбзэ

0
ЧIлар Нуран Шырэйдэр Дэнэ шыIэми ди Адыгэ лъэпкI псомй фIэхъус лIэпэ ныфхызоихь ЯпIэ дыдэ Тыркубзэу къышIэгъэкI жынэпс журнэлым пэмыщ Адыгэбзэу къыщIэгъэкIынум шхъэ мыбы тэлэжьыхъу гугъу зэзыхъэ гупым фIыщIэ яхузоущIы, фытэхьэ уэгум фызэлэжхэр тхъэм къывдигъаху Фи...

Адыгеим хъызмэтшIэпIэ 20-м ехъу къыщигъэлъэгъощт

0
Илъэс пчъагъэ хъугъэу, гъэ къэс, мэкъумэщ хъызмэтым ыкIи перерабатывающэ промышленностым яIофышIэ и Мафэ ипэгъокIэу, «Золотая осень» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр Москва щызэхащэ. Мыгъэ чъэпыогъум и 7-м къызэIуахыгъ, и 10-м аухыщт. Ар я 22-у мэхъу. Зэпахырэ узэу дунаир...

ХьэщIэ ЩыIэщ

0
Тэгъулан Екъуб 1998 гъэрат. Узуняйлэм IуэрыIуатэрэ хъыбарыжьрэ сылъыхъуэ зэпытт… «Хъуэстхьэблэ Хъусен куэд ецIыху» жаIащ… СыкIуэри Хъусен къэзгъуэтащ, лIыжьт и ныбжьыр 90 -м нэсауэ… Ауэ, жьы щхьэкIэ акъылкIэ жант... 1915 гъэм екIуэкIа Езанэ Дунейпсо Зауэшхэум (сефербэлычым) Узуеяйлэм икIыу кIуа адыгэхэм я...

Шэшэн Жамботей

0
ЛIыгъур Джэвдэт Iугъуртэпэ Къайсери къалэм 105 километровкIэ пэжыжэщ, Пынарбашы (азей) районым 15 км кIэ пэжыжэщ. Къуажэр Кайсери -Малатя гъуэгущхьаIум тетщ, къуажэм идыгьэкъукъуэкIыпIэм абазэ къуажэу щтауэ нобэ аушэр къуажэу щыт Елъыхъуей (Yukarı Borandere) къуажэр щысщ, абыищхьакIэи...

Хәынҵариа ихьӡ зху аоркестр ахәаԥшцәа ргәы шыҟанаҵаз

0
Аҳәынҭқарратә филармониаҿы еизаз ахәаԥшцәа гәахәара дула ирыдыркылон Оҭар Хәынҵариа ихьӡ зху амилаҭтә арҳәагақәа роркестр инарыгӡоз ашәацыԥхьаӡа, цәыббра 23 рзы Аҟәа имҩаԥысыз аконцерт аҟны. Ари ауха ахәаԥшцәа ирзырхиаз аҳамҭақәа рацәан: Аԥсны жәлар рартистка Виолетта Маан лықәгылара,...

«…Ҳхы агәра ҳгар, зегь рыла ҳманшәалахоит…»

0
Ҳаҭырызқу Хынтрыгә-иҧҳа Софа Агәмааҧҳа; -Шнапы злаку аус иааркьаҿны иаҳзеиҭашәҳәару... -36 шықәса инреиҳаны С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҟны аус зуан, аха еиуеиҧшым аҭагылазаашьақәа ирыхҟьаны атеатр аансыжьыр акәхеит, ҧыҭҩык актиорцәа реиҧш. Амала сзанааҭ ала...

УÆЗДАНДЗИНАДЫ БЫНДУР

0
Уæздандзинады æууæлтæ алы адæмыхатмæ дæр ис, фæлæ алы адæмыхаттæн дæр, йæ историон равзæрдмæ гæсгæ, уæздандзинады мидисæн ис хицæн бæрæггæнæнтæ. Ирон адæмы царды уæздандзинад ахсы стыр æмæ ахсджиаг бынат: у ирон адæймаджы удварны бындур, куырыхондзинад...

Ирон Адæмы бæрæгбæттæ, Кæфты Мæй

0
Мигъдау Ирæттæ, уæлдайдæр та Уæлладжыргомы цæрæг ирæттæ кæмæн табу кодтой, ахæм дзуар. Мигъдæу у æрвон дæтты «хицау». Тæрккъæвдатæ-иу куынæуал æнцадысты кæнæ-иу хус рæстæг куы скодта, уæд-иу Мигъдæумæ куывтой. Хорæрзадыл аудæг дзуæрттæн-иу цы куывдтæ кодтой, уым-иу...

Бремен-гIалара иллиалархой

0
Цхьана заманахь вехаш-Iаш хилла цхьа хьархо. Цуьнан Iаламат чIогIа дика вир хилла. Ницкъ болуш хиларал а сов, иза чIогIа хьекъале дийнат хилла. Дуккха а белхаш бина виро хьерахь, шен букъ тIехь дама чохь долу...

Сурэт щIыныр дуне-гъэдахэ Iуэхуыгъуэ закъуэIым…

0
ЦIыхуым цIыхуу зэрызицIыхуыж лъандэрэ цIыхуыр зыгъэцIыху нэщэнэу, зэрыпсалъэ бзэм къыдогъуэгуырыкIуэ музыкэри, сурэт щIынри. Сурэт щIыныр дуне-гъэдахэ Iуэхуыгъуэ закъуэIым, уеблэмэ а дуне-гъэдахэр къызыхэкIыр дуне-еплъыкIэ Iуэхуыгъуэращ. ЦIыхуыныр, цIыхуыгъэр къыщежьауэ ябж лъэхъэнэм дежи къыщожьэ сурэт щIынри. Гъадэ-щIыдэкIэ...