Image
2017 Ağustos

АДЫГЭХЭР lУЗУНЯЙЛАМ КАЙНАР ЧЫЛЭМ ЩЫЗЭФЭСЫГЪЭХ

Бэдзэогъум 22-23 Мафэхэм Кайнар Адыгэ Фестивалэр щекlокlыгъ.

Бэдзэогъум 22-23 Мафэхэм Кайнар Адыгэ Фестивалэр щекlокlыгъ. Фестивалым Туркием ит тэдрэ къалий къикlыгъэ нэбгырэхэ щыlагъ. Фэщхьафэу сурием, юрданым ящыпсэурэ Адыгэхэрий щыlагъэх.

Ти хэкужъкlэ КъЭбэрдэй рэпу- бликэмкlэ министру Кlурашын Анзор, нэкацэ Вила- демир, Емкуж Анзор, Шоджэн Аминат, Нэшlэпыджэ Замира, Хьацlыкlу Мартин, нэхъущ Чэрим, Адыгэимкlэ Лъэмэ- шокъу Рамазан, Лъэмэшокъу Мира, Унэрыкъо Гулэз, Ку- куанэ Бэлла, Бищтоу Азамэт, мыщ Азида, Ацумыж Рустам, Гъонэжъыкъо Сэтэнай, Хьа- кунэ Зарема, Краснодарlэ Шартан Алий, Чэркескымкlэ Борэныкъо Мухьамэд, Аслъан Аслъаноу аlоу Къеблэгъагъэх. Фестивалэр Узыняйлам къоджэ 55, Хэсэ зэфэшхьафыхэр, ти газэтэ тхакlо Алааттин Байрам, нэмыкlхэрий хэлэ- жагъэх. Мин 20 нэбгырэ къ- екlолlагъ. Алааттин Байрам