Шьхафитыныгьэ демократие Фитыныгьэ Зэфэдэныгьэ Зыкlыныгьэ

Къуапэм ит тхыгъэхэр

Пынарбашы (Азей)

Азей районыр Узняйлэм щыпсэу; Урус-Кавказ зауэ лъэпкъ гъэкlуэдым къэлу я Хэкур зэрагъэбгынахэм яухуэ къуажэхэр зэпха районым и цlэращ. Районыр мер щащlа гъэр 1863-ращ. Сулътlан...

Гум Къинахэр

«Нокlуэж Камил нокlуэж!» Хъыджэбз дахэ зихьэщlэ унагъуэм, мыувыlэуэ хьэщlэ лъагъуэ къахуэкlуэт. А пщыхьэщхьэми, адрыщl щlалэхэм янэхъыжь гупыр, хъыджэбз хьэщlэм уэршэракlуэ къыхуэкlуахэт. Уэршэрым зэlэпишэурэ, жэшыр фlыуэ...

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщlэхэм я жэуап пэжыр jinepsgazetesi@gmail.com хэщIапlэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фlэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и lэ...

«Тхыдэджхэм и нэмкlэ Мэмлукхэм Я Тхыдэ!»

Къралыгъуэ щхьэхуэм щыпсэу, тхыдэр зи щIэныгъэ, 24 щIэныгъэлэжым «Мэмлук Тхыдэ»м я еплъыкIэр зухуэхьэсауэ; Мэмлук тхыдэм и кугъэр утыку изылхьэфын упщIэ 20 хуэшиям, къэхутакIуэхэм къыхужаIэжахэр,...

АдыгабзэмкIэ зэнэкъокъу

Адыгэ Республикэм и ­Лъэпкъ музей зэхахьэр щырекIокIыгъ. Зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ еджакIохэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ музем къе­кIолIагъэх. Зэнэкъокъум изэхэщакIоу «Черкес Медиаплатформэм» ипащэу ЛIыхъукIэ Айдэмыр къызэриIуагъэмкIэ, «Бзэм тисабыйхэр нахь...

Еджакlохэр зэlукlагъэх

Фонд Кавказ, Фонд Култура Шамил ыкlи Фон Илдыз зэгъусэхэу «Кавказ Еджакlохэр Зэфэсых» зыфиlоу зэхащагъэ пчэдыжьышхэм, зэфищэсыгъэх, Кавказ къикlыгъэу Тыркуем щеджэхэрэр, Кавказь щыщхэу Тыркуем щыпсэурэ...

Спортвмкlэ гъэхьагъэхэр

Тыркуем Мотоцикл Федерацием зэхищагъэу, Тыруе Эндуро ыкlи АТВ Чемпионатым и я 3-рэ Пычыгъо Зэнэкъокъур, Анталием ипаселкэу Кемер щыкlуагъ. Тыгъэгъазэм и 2-3-рэм кlуагъэ Чемпионатым, Ерыкъо...

«Тызщыпсэурэ Дунаир»

Култыурэм ыкlи Гьэсэныгъэмкlэ Шамил ыцlэ зыхьырэ Фондым, 2024-рэ илъэсым иапэрэ пчэдыжьышхэ ибысымыгъэр Къурмэл Айтэч ары. Щылэ мазэм и 7-м Къурмэл Айтэч итхылъыкlэу «Тызщыпсэурэ Дунаир»...

«Нартхэм Ямашlо» Анкара Щэблэ

«Гусэр Махьмуд и творческ э, Искуствэм идунае хэушъхьафыкlыгъэ чlыпlэ щеубыты. Махьмуд искуствэм сурэтшlынымкlэ хэхьагъ, игъэтхьыхэрэм иунэеу гупшысакlэ ахилъхьагъ. Зыми фэмыдэ исурэтхэр семволхэмкlэ егъэбаих ыкlи...

«Ижьы Ыужкlэ»

lотэжъ ямышlыкlэхэр зытхыхэу, гъэзэтэу Жьынэпс иунэшъошlыхэм ащыщэу ыкlи итхакlоу Ытхыщтыгъэ lотэжъ гъэшlэгъонхэмкlэ залашlагъэ Биргул Асена Гювен ироманыкlэу «Ижъы Ыужкlэ» зыфиусыгъэмкlэ еджакlохэм зафегъазэ. Романыр, Папирюс...

«Зы Чырбыщ, Зы Етlэпс Хьанцэкlэ Ори Къыхэлажь»

 Къалэу Дюзджэ Адыгэ Културэ Хасэм и Унэшlошlыхэм зэlукlэ захащагъ, «Културэм и Гпчэ» бгъагъэу ашlыщтым цlыфхэр щагъэгъозагъ. «Зы Чырбыщ, Зы Етlэпс Хьанцэкlэ Ори Къыхэлажь»...

Зыхуэбгъадэ хъун щымыlэ тхылъ

Гуманитар къэхутэныгъэхэмкlэ институтым иджыблагъэ дунейм къытригъэхьащ «Адыгэ (адыгей, къэбэрдей, шэрджэс, хэхэс адыгэ тхакlуэхэр XIX-XXI лl.лl» фlэщыгъэм щlэт биобиблиографие псалъалъэм и ещанэ lыхьэр (Р-Я хьэрфхэр). Мы...

Дэтхэмкlэ пшъэдыкlыжьыр зыхьырэр гъэзэтэу Жьынэпсыр ары ыкlи журналистхэм я Союз иеплъыкlэхэр къыдилъытэн фаеу щытэп.Мы къэбар каналыр: Журналистхэм я Союз ыгъэlорышlэрэ Демократием (Зэфэдэныгъ) пае Зэлъызгъэlэсырэ Хьытыур/Хьытыум пае Демокритер зыфиlорэ проектым иlэпыlэгъукlэ гъэпсыгъэу иlофшlэн лъегъэкlуатэ.