Текlужь Заретэ

1 yazı

Лъэпкъыр зыгъэгушхуэф щlалэщlэ

Сирием, Тыркум, нэгъуэщl щlыпlэхэм къиlэпхъукlыжа ди лъэпкъэгъухэр къызэрытхэзэгъэжар, Къэбэрдей-Балъкъэрым, къэралым щекlуэкl lуэхухэм жыджэру зэрыхэтыр гуапэщ. Апхуэдэщ шыкlэпшынауэ, уэрэджыlакlуэ щlалэ Уэтей Хьэземи. Макъамэр зи псэм хэлъ Хьэзем пасэу уэрэд жыlэным дихьэхащ. Сирием...