Дунейпсом цIэрыIуэ щыхъуа чэркэсхэр

0
1528

Тырку щIыналъэм щыпсэу хэхэсхэм ящыщу дэтхэнэр абазэу, адыгэу, осэту, щэщэну пIэрэ жаIэурэ далэ къэс топсэлъыхь, зэзэмызи зэрыдунейуэ зи цIэр фIыуэ ящIэ, вагъуэ пэлъытэ хъуа цIыху цIэрыIуэ дыдэхэми мыпхуэдэ псалъэмакъхэр щалъэIэс къохъу. Зэхэту дунейм къытехьэ «Жьынэпс» газетым и къыдэкIыгъуэри зытеухуар аращ: дунейпсом щыцIэрыIуэ абазэхэр, адыгэхэр, осэтхэр, щэщэнхэращ.
Дэри, «Жьынэпс» газетым и лэжьакIуэхэм, ди лъэпкъ щIэнхабзэм телэжьыхь ди лъэпкъэгъухэр фэдгъэцIыхунщ, адэжь лъахэмрэ хамэ щIыналъэхэмрэ щыпсэу усакIуэхэм, тхакIуэхэм, зэдзэкIакIуэхэм, журналистхэм, спортым хэт цIыхухэм я IуэхущIафэ, я дуней, я гъащIэ и зы ныбз къыфхузэIутхынщи, фыщыдгъэгъуэзэнщ, жыдоIэ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz