Щыгъуэ псалъэ

0
1278

Узняйлэ, Сивас, Къангъал Ашагъы Хьойук (Бабыгуей) къуажэм щыщу Бабыгу Эргун (Йылдыз), Нальчик дунем щехыжащ. Иунагъуэм, пэгъунэугъ зэпсоми дахощыгъуэр, тхьам ящызгъэгъупщэн гукъеягъэ къаримыт.

Жьынэпс


Сэ сылIэмэ

Пщыхьэщхьапэу сылIэнущ,
Вагъуэ ижа фIэкI умыщIэу,
СхэкIуэтынущ мы гъашIэм.

Сэ сылIэмэ
Пщыхьащхьапэу сылIэнущ,
Си хэкум сыкъыхэплъэну
СыщыщIэфлъхьэ
Зы бжьэпей дэй.

                                Бабыгу Ергун

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz