Хэкум гьэзэжьыныр

0
977

Бэдзэогъум и апэрэ тхьамафэ Тыркуем Анкарф щылажьэрэ Кавказ Хасэхэм я Федерация КАФФЕД-м изещакlохэр Адыгеим щыlагъэх ыкlи ахэм зэlукlэгъу зэфэшъхьафхэр яlагъ.

Ахэм ащыщ, Къэбар лъыгъэlэс ыкlи хэутын lофхэм лъэпкъ политикэм ыкlи lкlыб хэгъэгухэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъу- хэм язэпхыныгъэ дэлажьэрэ комитетым итхьаматэу Шъхьалэхъо Аскэр зэlукlэгъоу дыряlагъэр.

Шъхьалэхьо Аскер хьакlэхэр щигъэгъозагъэх, Гьэтхапэм и 12-м 2019-рэ илъэсым я 61-рэ зышъхьа унашъоу Адыгэ Республикэм и министерство ыштагъэм, 2019-2021- рэ илъэсхэм ательытэгъэ программэу «lэкlыб къэралхэм ащыпсэурэ ткъошхэу фаеу Адыгеим ежь ишlоигъоныгъэкlэ къэкlожьхэрэм lэпэlэгъу ягъэгъотын» зыфиlорэм.

Шъхьалахъом, зичlыгужь зыгъотыжьыгъэхэм япчьагъи, статистикэу непэ нэсэ щыlэми ягугъ къышlыгъ.

Ыпшъэкlэ зигугъ тшlыгъэ унашьор амыщтэ ыпэу пчьагъэр:

2012-рэ илъэс нэбгырэ 33,

2013-рэ илъэс нэбгырэ 33,

2014-рэ илъэс нэбгырэ 14,

2015-рэ илъэс нэбгырэ 15,

2016-рэ илъэс нэбгырэ 13,

2017-рэ илъэс нэбгырэ 20,

2018-рэ илъэс нэбгырэ 31,

lэкlыб къэрахэм ащыпсэоу, ежь ишlоигъоныгъэкlэ Адыгэ Республикэм щыпсэунэу къэкlожьхэрэм lэпэlэгъу Ягъэгъотын Програмыр заштагъэм ыуж къэкlожьыгъэхэм япчьагъэмары:

2019-рэ илъэсым нэбгырэ 15,

2020-рэ илъэсым нэбгыри 7,

2021-рэ илъэсым и апрэ мэзи6 нэбгыри 3 къэкlожьыгъ хэкум.

Зэкlэхэмкlи нэбгырэ 184-рэм Урысыем и гражданство (паспорт) аштагъ.

Шъхьалэхьо Аскер, зигугъ къэтшlыгъэ унашъор джыри зэрэ- лажьэрэр къыlуагъ. Ащ нэмыкlэу 2019-рэ илъэсым шэкlогъу мазэм къыдэкlыгъэу «Урысыем Игражданство Итын Афэзгъэпсыкlэн» зыфиlоэр унашьом щигъэгъозагъэх ыкlи сэнэхьат гъэсэныгъэ зиlэхэу, lэпэсэныгъэ гъэнэфагъэ зыхэлъ хэу къэкlожьхэрэм ящыкlагъэ lэпэlэгъу зэрарагъэгъотыщтыр къыхигъэщыгъ.

 

Адыгабзэм езгъэкIугъэр: МэфшIукъо Щенгюл

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz