Пщащэ гурыхуэ

0
689

Мы гъэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и курыт еджапIэхэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм ящыщу къэзыпщытэж къэрал экзаменхэр нэхъыфI дыдэу къызэзынэкIа, бжыгъэ нэхъ лъагэ дыдэ къэзыгъэлъэгъуахэм ящыщщ ди лъэпкъэгъу пщащэ – Къэзэнокъуэ Данэ. 

УрысыбзэмкIэ ята ЕГЭ-мкIэ абы щIэныгъэфI къигъэлъэгъуащ, балли 100 къилъэщащ. Данэ Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт, Амирокъуэ Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ гимназием щеджащ.  

Пщащэм и егъэджакIуэхэм ягу къызэрагъэкIыжымкIэ, пэщIэдзэ классхэм щыщIэдзауэ Данэ нагъыщэфI защIэкIэ еджащ. Илъэс къэс и щIэныгъэмрэ и Iэдэбымрэ хуэфащэ щытхъу тхылъхэр къилъэщу екIуэкIащ. Жыджэру хэтащ еджапIэм щекIуэкI жылагъуэ гъащIэми, республикэм къыщызэрагъэпэщ зэпеуэхэми, еджэныгъэм, щIэныгъэм пыщIа Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэми. ЕджакIуэхэм я Урысейпсо олимпиадэм и призер хъуауи щытащ. 

Данэ нобэкIэ ищхьэ щIэныгъэ щызрегъэгъуэт Москва къалэм дэт, электроннэ техникэмкIэ институтым. И мурадхэмрэ и гуращэхэмрэ къехъулIэну дыхуохъуахъуэ ныбжьыщIэ гурыхуэм!

Черкес Хэку 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz