Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Пщащэ гурыхуэ

Мы гъэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и курыт еджапIэхэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм ящыщу къэзыпщытэж къэрал экзаменхэр нэхъыфI дыдэу къызэзынэкIа, бжыгъэ нэхъ лъагэ дыдэ къэзыгъэлъэгъуахэм ящыщщ ди лъэпкъэгъу пщащэ – Къэзэнокъуэ Данэ. 

УрысыбзэмкIэ ята ЕГЭ-мкIэ абы щIэныгъэфI къигъэлъэгъуащ, балли 100 къилъэщащ. Данэ Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт, Амирокъуэ Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ гимназием щеджащ.  

Пщащэм и егъэджакIуэхэм ягу къызэрагъэкIыжымкIэ, пэщIэдзэ классхэм щыщIэдзауэ Данэ нагъыщэфI защIэкIэ еджащ. Илъэс къэс и щIэныгъэмрэ и Iэдэбымрэ хуэфащэ щытхъу тхылъхэр къилъэщу екIуэкIащ. Жыджэру хэтащ еджапIэм щекIуэкI жылагъуэ гъащIэми, республикэм къыщызэрагъэпэщ зэпеуэхэми, еджэныгъэм, щIэныгъэм пыщIа Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэми. ЕджакIуэхэм я Урысейпсо олимпиадэм и призер хъуауи щытащ. 

Данэ нобэкIэ ищхьэ щIэныгъэ щызрегъэгъуэт Москва къалэм дэт, электроннэ техникэмкIэ институтым. И мурадхэмрэ и гуращэхэмрэ къехъулIэну дыхуохъуахъуэ ныбжьыщIэ гурыхуэм!

Черкес Хэку 

Yazarın Diğer Yazıları

Бзэм уи гур къыщыхуэбгъэушкlэ…

Лъэпкъ цlыкlухэм я бзэхэр кlуэ пэтми дэхуэха зэрыхъур хьэкъыу зыхыдощlэ. Ипэlуэкlэ, анэдэлъхубзэм иримыпсалъэм закъуэ-тlакъуэ дыдэу дыпэщlэхуэу щытамэ, иджы абы къабзэу ирипсалъэ сабий зырызыххэ къызэрынам...

Куэд къыдэлъытащ

ХэткIи нэрылъагъущ кIуэ пэтми бзэ щхьэхуэхэр дунейм щытепщэу, нэхъ лъэпкъ цIыкIухэм яйр дэдзыха зэрыхъур. Уеблэмэ, иужьрей зэманым а Iуэхур псынщIэ дыдэу йокIуэкI. Лъэпкъыбзэхэр джынымкIэ...

Iуэху тынш лъыхъуэкъым

Коронавирус уз зэрыцIалэр къежьэу, абы пэщIэтынымкIэ республикэм сымаджэщ щхьэхуэхэр къызэрагъэпэщу щыщIадзам, абы щылэжьэну хьэзыру ди лъэпкъэгъу куэд къахэжаныкIащ. Абыхэм ящыщ зыщ Черкесск къалэм дэт...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img