Лlэужхэм зэlэпахырэ шхыныгъохэр

0
292

Лиан Пенсо Бенбасат, Ар шхыныгъохэмкlэ шlэныгъэлэжь. Зым нахьый зыр нахь гуахьы шхыныгъохэм яупщэрахьыкlэ мыкlодыжьынхэ фэшllоф адишlагъ. Ащ имызакъоу пщэрэхьапlэхэм яблэгъагъ, хьакухэмм ауцуагъ. 

Илъэсищ хъугъэу зэригъакlорэ и проект щызэхиугъоягъэ шыхыныгъо зэфэшъхьафхэм яупщэрахьыкlэ тхылъэу къыдигъэкlыгъэм дэхьагъэх. Тхылъыр, Мунди Тхылъ тедзапlэм «Лъапсэхэм Якlужьыныр: Лlэужхэм зэlэпахырэ шыхыныгъохэр» ыцlэу къыщдэкlыгъ. Бенбасат иlофшlагъэ ишlуагъэкlэ, шыхыныгъо-пщэрахьыкlэ зэфэшъхьафхэр лlэужхэм зэlэпахызэ гъэшlэным псэущтых, лъэпкъхэм азфагу лъэмыджэу хъущт. 

Къалэхэу Гирит щыублагъэу Антакием, Мардин, Кавказым япщэрахьапlэхэм такlищагъ; Тырку, Урым.Черкес, Джурт, Албан, Ермэл ыкlи Ассири културэхэм, Къэралыгъохэм я гострономие лъэуж куу къыхэ-зынагъэ шхыныгъохэм, ахэм яупщэрахьыкlэ «Лъапсэхэм Якlужьын» зыфиlоэр тхылъым зытхыгъэм унагъохэм афэгъахьыгъэ къэбархэм ынаlэ атыригъэтыгъ, еджакlохэр, цlыфым ыгу зыгъэфабэу зэдигъэупщэрахьыгъэх, унэгъо lужъу горэм иlанэ зэдыпэсхэм фэдэу щызэрищэлlагъэх. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz