Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

«Тэ Типхьантэ»

Фонд Шамила Гъэсэныгъэ Култура ыкlи КАФФЕД-мрэ я Проектэу, Пхьуантэм Щыгъэшlуагъэ Гукъэкlыжьхэр зыфиlоу, «Тэ Типхьуантэ» зышъхьа къэгъэлъэгъон Чьэпыогъум и 28-Шэкlогъум и 4-м исскуствэр зикlасэхэм афзахащагъ. Мышъэост Айщен Дагестанлы игукъэкlэу ыкlи ащ зэхищагъэу «Пхьуантэм Щыгъэшlуагъэ Гукъэкlыжьхэр» зыфиlорэм хэлэжьагъэх, Шэуджэн Алпер Эрдем,Тыгъужъ Элиф Токгёз, Хьутlэжъ Фатих Эким, Кушъхьалъэукъо Фатма Гюней, Шыбзыхъо Мирач Албек Хызлыок ыкlи КАФФЕД-м илlыкlоу Лачыщыпхьа Тугче Эдизгил. Апэрэ пычыгъом хэхьагъэх, Станбул щыпсэурэ Черкес нахьыжъыlохэм ягукъэкlыжьхэр ахэм агъэгъунагъэ Сурэт техыгъэхэр аугъэоигъэх.

Проктым и ятlонэрэ lахь, Чылэхэр, шъорлъырхэр къакlухьыхэзэ жэрыlо гукъэкlыжъхэмрэ, сурэт техыгъэхэу агъэгъунэхэрэмрэ аугъоижьыным дэлэжьэщтых. Мыщ гухэлъэу пхырыщыгъэр, Обшеством игукъэкlыжъхэм якъэгъэнэжьын, ягъэгъунэн, лlэужхэм ахэр анэгъэсыжьыныр ары.

«Тэ Типхъуантэ» зыфиlорэ къэгъэлъэгъоным къызэлъиубытыгъэх, непэ нэсэ аугъоижьыгъэ сурэт техыгъэу агъэгъунагъэхэр ыкlи декументалнэ филм кlэкlыр. Хъуажъ Дэнэф пшъэдэкlыжь щызыхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр Чьэпыогъум и 28-рэм къызэlуахыгъ, Шэкlогъум и 4-м нэсэ еплъыгъэх.

Сурэтхэр тезыхыгъэр: Ёзджан Яман

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img