Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ

Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм кlэщакlо фэхъугъ Дюзджэ Адыгэ Културэ Хасэр. Шъыгъо шlэжь мафэ зэхахьэр, Шlэжь Саугъэтэу Кавказ ыдэжь щырагъэжьагъ. Урамым къырыкlуагъэх, къэхалъэм къыщыуцугъэх. Къэлэ Админичтрацием и Гупчэ щызэхагъэнагъэ Нартхэм Ямашlо зэlукlэр зэфишlыжьыгъ.


АБХЬАЗФЕД – Измит

Абхьаз Хасэхэм я Федерация (АБХЬАЗФЕД ), Жьоныгъуакlэм и 21-рэр хигъэунэфыкlыгъ, къалэу Кандыра «Кавказ Рагъэкlыгъэхэм я Шlэжь ыкlи Културэ Зэхэхьапlэу» Кефкен зыфиlоэр хыlушъом зэхахьэ щызэхищагъ. Къалэу Коджели хахьэрэ псэупlэу Караагач къыпэlулъ ижьарэ къэхэльэм щызэрэугъоигъэх, нэужым Бабалы и хыlушъо lухьагъэх, хым къэгъагъэ lэрамхэр хадзагъэх. Купыр остыгъэхэр аlыгъэу гъогум рыкlуагъ ыкlи «Нартхэм я Машlо» зэхагъэнагъ.


ЧЕРФЕД – Станбул

Черкес Хасэхэм Яфедерация (ЧЕРФЕД) Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс хигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 21-рэм къалэу Станбул Одакуле Гупчэм зэфэсэу щызэхищагъэм Джэпсалъэ къыщашlыгъ.

Анкара

Анкара Черкес Хасэм (АЧХ) Жьоныгъуакlэм и 21-рэ 1864-рэ илъэс и хэгъэу- нэфыкlын фэгъахьыгъэу Хасэм и Ныбжьыкlэ Комисие зэlукlэ зэхищагъ. Жьоныгъуакlэм и 10-м щыlагъэ зэlукlэм рагъэблэгъагъэ шlэныгъэлэжьэу Др. Дидэм Чаталкылыч «Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкум Игъэкlыгъэным» къытегущыlагъ. Жьоныгъуакlэм и 18-м ятlонэрэу зэрэугъоигъэх «Шlэжьым Ымакъэ» зыфиlорэ декументалнэ филмым ыкlи Тыркуем щыпсэурэ Черкес сурэтышlэхэм яlэшlагъэхэу «1864-рэм и Лъэужхэр» зыпхырыщыгъэ сурэтхэм якъэгъэлъэгъон яплъыгъэх.

КАФДАВ

Кавказ Ушэтынхэр Културэр ыкlи Зыкlыныгъэр (КАФДАВ), Жьоныгъуакlэм и 19-м 2024-рэм «Егъэзыгъа хьауми Мэукlытlа» зышъхьа зэдэгущыlэгъу зэхищагъ. Ар зэрищагъ Боз Эрдоган.

Анталия

Анталия Черкес Хасэм ыкlи ащ хэлажьэхэрэм, Жьоныгъуакlэм и 21-рэ 1864-м щыlагъэ Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Яхэку Ягъэбгынэным и Шlэжь зэхахьэ Памитник Атталос ыдэжь щызэхищагъ ыкlи джэпсалъэ къыщашlыгъ.

Адана

Адана Черкес Културэ Хасэм, Жьоныгъуакlэм и 11-м «Шlэжьым Ымакъэ» зыфиlорэ декументалнэ филмым щеплъыгъэх. Жьоныгъуакlэм и 21-рэ мафэм къалэм иурамэу Тургут Ёзал ыцlэ зыхьырэм щыублагъэу Хасэм иунэ нэсэ Шыухэр ыкlи Лъэсхэу рыкlуагъэх.

Бурса

Нюлюфер хьаблэ хахьэрэ Ихьсание урамым тет Бурса Черкес Културэ Хасэм иунэ ыпашъхьэ «1864-рэ Шlэжьым Паркыр» тетхагъэу пхъэмбгъушхо палъагъ. Ащ кlэщакlо зыфэхъугъ Бурса Черкес Културэ Хасэр ары.

Чорум Мыжъо Сын проектыр

Къэлэу Чорум Черкес Културэ Хасэм, Жьоныгъуакlэм и 21-рэм фэгъахьыгъэу Заохэм Ахэкlодагъэхэм я Нэпэеплъ Парк, шlэжь зэхахьэ щызэхищагъ. «Черкес Лъэпкъ Гъэкlод ыкlи Яхэку Игъэкlыгъэнхэм» и шъоеплъ саугъэт зыщагъэуцущт чlыпlэм, Паркым чьыгае щагъэтlысыгъ.

Дюзджэ

Дюзджэ Адыгэ Културэ Хасэм, Жьоныгъуакlэм и 24-рэм, и я 160-рэ илъэс шlэжьыр, «Черкес Лъэпкъ Гъэкlод ыкlи Яхэку Игъэкlыгъэнхэр Тыгу Къэтэгъэкlыжьы» зыфиlорэ Семпозиюм Културэм и Гупчэ щызэхищагъ. Ащ къыщыгущыlагъэх шlэныгъэлэжьхэу Дюзджэ и Мерэу Прф. Др. Эрол Гюнгёр, Др. Дидэм Чаталкылыч, Др. Эмир Фатих Карабулут, Др. Фуркан Кюлюнк. Зезыщагъэр Доц. Др. Исмаил Яшаянлар.

Эскищехир

Эскищехир Адыгэ Културэ ыкlи Зэдеlэжь Хасэм (Эскафдер), Жьоныгъуакlэм и 18-м зэдэгущыlэгъоу зэхищагъэм хэлэжьагъэх, Эрдоган Бозрэ Кубан Куралрэ. Ащ фэдэу Хасэм, жьоныгъуакlэм и 21-рэм Сазова Шlэныгъэ ыкlи Културэ Паркым дэтэу «Хэкум Рафыгъэхэм я Саугъэт» шlэжь зэхахьэ щызэхищагъ.

Черкес Културэм и Унэ

Черкес Културэм и Унэ, Жьоныгъуакlэм и 21-рэм, Станбул Бейлик Дюзю хьаблэм дэт Черкес Лъэпкъ Гъэкlод ыкlи Яхэку Игъэкlынхэр зыфиlорэ саугъэтым ыдэжь шlэжь зэхахьэ щызэхищагъ.

«Ахэм Апае Типшъэрылъ»

1864-рэ Черкесхэр Яхэку Игъэкlыгъэныр зыпхырыщыгъэ филм проектэу «Турнанын Дансы-Къэрэум и Къашъо», Жъоныгъуакlэм и 21-рэм къагъэлъэгъуагъ. «Ахэм Апае Типшъэрылъ» зышъхьа зэlукlэр, Шамил ыцlэ зыхьырэ Фондым и Конфренция Зал щыкlуагъ.

ИККД

Станбул Кавказ Културэ Хасэм (ИККД), Жъоныгъуакlэм и 26-рэм, Жъоныгъуакlэм и 21-рэр къэзыlоэтэрэ конфренцие зэхищагъ. Ащ хэлэжьагъэх, Прф. Др. Джахит Аслан, Др. Эмир Фатих Карабулут ыкlи Прф. Др. Шэуджэн Умит Динчер. Ар рамгъажьэ ыпэу, Фонд Кавказымрэ Нарт Студиерэ зэхагъэуцуагъэ «1864-рэ Черкес Лъэпкъ Гъэкlод ыкlи Яхэку Игъэкlынхэр» зыфиlоэрэм еплъыгъэх.

Фонд Кавказа

Фонд Кавказымрэ Студие Нартрэ зэхагъэуцуагъэ «1864-рэ Черкес Лъэпкъ Гъэкlод ыкlи Яхэку Игъэкlынхэр» зыфиlоэрэр, жьоныгъуакlэм и 20-м Университет Фатих Султан и Халич Псэупlэм къыщагъэлъэгъуагъ. Проектыр режисерэу Джихат Ёзсарай, координатерыр Вейсел Арыхан, упчlэжьэгъур Волкан Экщи.

Измир

Къалэу Измир Алсанджак Каракеди дэт Културэми и Гупчэ «Черкес Лъэпкъ Гъэкlодым и я 160-рэ Илъэс Черкесхэр Къыбгурыlоныр» зышъхьа зэдэгущыlэгъу Жьоныгъуакlэм и 23-рэм зэхищагъ. Ащ хэлэжьагъэх Къэлэмэт Чигдем Тюрк ыкlи Кубан Курал.

Кайсери

Кайсери Кавказ Хасэм шlэжь зэхахьэ зэхищагъ, Мустафа Кемал Булварым къырыкlуагъэх.

Мерсин

Мерсин Кавказ Културэ ыкlи Зэдеlэжь Хасэм, Жъоныгъуакlэм и 24-рэм, Мерсин Идман Юрду зыфиlорэ Гупчэм Щыгъо Ilэжь Мафэ щызэхищагъ.

Сакаря

Сакаря Кавказ Културэ Хасэм, «Черкес Лъэпкъ Гъэкlодым ыкlи Яхэку Игъэкlынхэм и я 160-рэ Илъэс», фэгъахьыгъэу Жьоныгъуакlэм и 20-м Сурэт Къэгъэлъэгъон зэхищагъ. Сакаря Университетым Чечен-Ингуш Еджакlохэм я Куп, Сакаря Кавказ Културэ ыкlи Орэдыlо Къэшъокlо Купхэм, Жъоныгъуакlэм и 22-рэм «Хэкур Зэрагъэбгынагъэм и я 160-рэ Илъэс Темыр Кавказыр» зышъхьа зэlукlэ зэхащагъ. Ащ хэлэжьагъэх къыщыгущыlагъэх, Тхьагъэпсэу Нюзхьэт Четинбаш ыкlи Дадэ Хьулуси Юстюн.

Самсун

Самсун Черкес Хасэм, жьоныгъуакlэм и 20-м, Жъоныгъуакlэм и 21-рэ 1864-рэ Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Яхэку Игъэкlыным и я 160-рэ илъэс шlэжьыр Хыlушъоу Тютюн щыхигъэунэфыкlыгъ. Зэхахьэм хэлэжьагъэ Кlэлэцlыкlу Клубэу Нарт, Хэкум Рагъэкlыгъэхэм апае аусыгъэ Маршыр къаlуагъ, ащ ыуж хым къэгъагъэхэр хадзагъэх.

Синоп

Синоп Кавказ Хасэм изэхахьэ, Искелецlыкlу зыфиlорэ Хы Шlуцlэ нэпкъым щыкlуагъ.

Сивас

Сивас Културэ Хасэм, Къэлэ Гупчэм Шъыгъо Шlэжь зэхахьэ щызэхищагъ.

ДЕМ Парти изэlукlэ щытегущыlагъэх Жъоныгъуакlэм и 21-рэм

Лъэпкъхэм я Зыкlыныгъэ ыкlи Парти Демократие (ДЕМ Парти) хэтхэм язэlукlэ зытегущыlагъэхэр, Жъоныгъуакlэм и 21-рэм Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Яхэку Игъэкlыныр ары. Зэlукlэр къызэlухыгъ ыкlи къыщыгущыlагъ, ДЕМ Партием итхьаматэ гуадзэу Тюлай Хатимогуллары. Ащ игущыlэхэр, Жъоныгъуакlэм и 21-рэм фэгъахьыгъагъэх.

Дем Партием щыщэу къалэу Ван илlыкlоу Парламентым хэт Гюлджан Качмаз Саййигит, Жъоныгъуакlэм и 21-м, Парламентым ахилъхьагъэ упчlэм къыфигъэзэжьызэ, «Тыркуем щыпсэурэ Черкесхэм я ныдэлъфыбзэ ехьылlагъэу непэ нэсэ зэшlохыгъэу щыlэр сыд? Министерством иlофшlэн мыщ фэгъахьыгъэу сыд зыдэжьэрэр?» сышъоупчlы ыlуагъ.

США-м Нию Жерси
Италия
Карачай Черкес
Кфар Кама
Хыlушъо Шапсыгъэр
Мыекъуапэ
Налчык
Туапсэ
Нию Юорк

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Акәашаратә проект

Акәашаратә проект Eytsikәashow раԥхьатәи аконцерт мҩаԥысит аҳәынҭқарратә филармониаҟны лаҵарамза 2 рзы. Аиндаҭлараҟны актәи аҭыԥ иазықәԥоит 14 гәыԥ, аҳамҭа хада 450 000 мааҭ ыҟоуп. Акомандақәа азыҟарҵоит...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img