Шэуджэн Джэудэт

1 yazı

ЦIЫФ лъапIэхэр

Кущэм хэлъым шегъэжагъэу тхьаматэ жъышъхьэ мафэхэр. Псэушъхьэхэр. ХьакIэ-къуакIэхэр. ХьацIэ-пIацIэхэр. ЛъэкъуитIу тети, лъэкъо плIыкI зыкIэти, тамэ зыготи. ЯтIэм щыпсэуи, хым щыпсэуи, огум щыбыби, дунейр къэзгъэдахэрэ уци, къэгъагъи, чыги... ПСЭ ЗЫХЭЛЪХЭР. Къеблагъэрэ илъэсыкIэр: мамырныгъэм тыхэтэу псауныгъэкIэ, дэхагъэкIэ, бэгъуагъэкIэ...