Гъукlэкъул Иринэ

1 yazı

Лъэпкъ гъуазджэм и гуащэ

Къэрэшей-Черкесым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Даур Аслъэн и цIэр зезыхьэ щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмрэкIэ колледжым хыхьэ, декоративно-прикладной гъуазджэмрэ цIыхубэ IэщIагъэхэмрэкIэ къудамэм и унафэщI ЛЭПЫГЪУ (Къул) Эммэ Владимир и пхъум жэпуэгъуэм (октябрым) и...