Жыласэ Замир

1 yazı

Лъагапlэм и вагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэн спортсмен ц1эры1уэ куэд ди1эщ. Апхуэдэхэщ Къардэн Мурат, Хъущт Аслъэнбэч, Мудрэн Беслъэн, Джэду Аниуар, Махуэ Билал сымэ. Мы гъэм абыхэм пщащэ закъуэу къахыхьащ Прохладнэ (Къалэк1ыхь) къалэм щыщ Ласицкене Марие -...