Дэбагъуэ Хьэтызэ

2 yazı

Адыгэ журналистхэр – текlуэныгъитlкlэ

ДАГЪЫСТАНЫМ и къалащхьэ Махъачкъалэ шыщхьэlум (августым) и 25-27 махуэхэм лъэпкъ телевиденэ нэтынхэмкlэ «Голос Евразии» зи фlэщыгъэцlэ, е 5-нэ Урысейпсо фестиваль щекlуэкlащ.  Абы хэтащ УФ-м и хэгъуэгу телерадиокомпанэхэр. Я lэщlагъэ lэпщlэлъапщlагъ утыку зэпеуэм...

Адыгэ Iуэхум – гуащIэ ин

ЧЫРЖЫН (Дохъушокъуэ) Куклэ Жамбэч и пхъур илъэс щэ ныкъуэм щIигъуауэ пэрытщ егъэджакIуэ ІэщІагъэм. Арами, Куклэ дохутыру еджэн и мурадащ. Ауэ гъащIэм апхуэдэу зэблихри, и мурадыр къыдэхъуакъым, абы ипIэкIэ щIыхьащ Къэрэшей-Черкес къэрал...