Мэзкуу Къан

1 yazı

Дунейпсо чемпион Щхьэщэмыщl Рэмазан

Узбекистаным и Намаган къалэм щек1уэк1ащ бгырыпх бэнэк1эмк1э дунейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэрал 32-м къик1а спортсмен 350-рэ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам дэщ1ыгъуу зэпеуэм зыкъыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэри. Зи хьэлъагъыр килограмми 100-м щlигъухэм...