Делэкъо Анет

1 yazı

Адыгабзэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным фэшI

Хабзэ зэрэхъугъэу, адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ ипэгъокIэу республикэм «Адыгэ диктант» щатхы. Мыгъэ ар гъэтхапэм и 11-м я 5-у зэхащагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемкIэ ыкIи культурэмкIэ ифакультет щыкIуагъ, джащ фэдэу пэIудзыгъэ...