Багъэтыр Луизэ

2 yazı

Тхыдэмрэ хьэпшыпымрэ зэрызэпыщlар

Сыт хуэдэ лъэпкъми иlащ зэман гугъухэр, шынагъуэхэр. Ауэ абыхэм пхрыкlыфам дунейм увыпlэ щхьэхуэ щигъуэтащ. Ди лъэпкъым ихъумащ и Адыгэ Хабзэр, Адыгэбзэр, Адыгагъэр икlи дэтхэнэ ди япэ ита нэхъыжь зым дежкlи лъапlэщ...

Бзурэ пэт и абгъуэр къелъыхъуэж

Сирием къыщыхъеяуэ щыта зауэр ди лъэпкъэгъухэм тIууащIэу къазэрытехьэлъам шэч хэлътэкъым - едэпщанэу Iэпхъуэшапхъуэхэм хэхуэн хуейт?! «ГУГЪУЩ, дауи, уи пщIэнтIэпскIэ унэ-лъапсэр зэфIэбгъэувауэ «иджы сыпсэунщ» щыжыпIэ дыдэм псори къыщызэтещэхэжым деж. Дэ Тхьэм и нэфI...