Багъэтыр Луизэ

1 yazı

Бзурэ пэт и абгъуэр къелъыхъуэж

Сирием къыщыхъеяуэ щыта зауэр ди лъэпкъэгъухэм тIууащIэу къазэрытехьэлъам шэч хэлътэкъым - едэпщанэу Iэпхъуэшапхъуэхэм хэхуэн хуейт?! «ГУГЪУЩ, дауи, уи пщIэнтIэпскIэ унэ-лъапсэр зэфIэбгъэувауэ «иджы сыпсэунщ» щыжыпIэ дыдэм псори къыщызэтещэхэжым деж. Дэ Тхьэм и нэфI...