Мыз Ахьмэд

8 yazı

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

  Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр [email protected] хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ. Екlуэкlыу: 7. Губгъуэхэм, мэзхэм узыщрихьэлlэ...

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Екlуэкlыу: 2. Адыгэ пшынауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щlыхь зиlэ и артист. 3. Без гъэвэжа. 6. Фадэ гуащlэ. 8. Хадэм, мэкъупlэм къыщагъэсэбэп lэмэпсымэ. 10. Мэкъупlэхэм щыпсэу къуалэбзу цlыкlу. 14. Езыр-езыру къыщlэж псы. 15. Адыгэ...

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Екlузкlыу: 7. Ди республикэм щыщ къалэ. 8. Гъудэбадзэ: игу къобгъамэ, и шэрэзыр кьыпхеукIэ. 12. Нащэр ... щIэхъухьащ. 13. Щlыlум нэгъуэщlу зэреджэ. 15. Пхъэ сахуэ. 16. Муслъымэнхэм я дежкlэ лъапlэщ ... мазэр....

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Bulmaca-202201 Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр [email protected] хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ. Екlуэкlыу. 3. КъБР-м и...

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр [email protected] хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ.  ЕкIуэкIыу: 7. Псым, шэм къищl бырыб е пивэ кърагъэхъуам и «щхьэфэ». 8. Гъуэншэдж щlыlутелъ. 12. Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм щежэх псы. 13. Пхъэ папцlэ цlыкlу. 14. Псыр щагъэпщтыркlэ къыхеху. 15....

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр [email protected] хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ. Екlуэкlыу: 1. Щlы къиуда. 3. Жыгейм е бжейм къыхэщlыкlа кумбыгъэ ин. 5. Махуэ цlэ. 11. Хадэм зэрилэжьыхь lэмэпсымэ....

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

ЕкIуэкIыу: 2. МэракIуэ плъыжь-фIыцIафэ. 8. Удз дэжей. 9. Пхъэм къыхэщIыкIа кумбыгъэшхуэ. 13. Дзэзешэ. 14. ЩIакхъуапхъэ. 15. Зауэ къозыщIылIауэ къыппэщIэт. 16. ПхъащIэ Iэмэпсымэ. 17. Псы щта. 18. Шыуанышхуэ. 22. ... дзыусщ. 23....

ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр [email protected] хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ. Екlуэкlыу: 6. Ди лъэпкъэгъу, Совет...