Шыбзыхъо Албек

1 yazı

«Адыгэ Анэ»

Зыфиlорэм Адыгэ Хэкум тызэкlом, ащ игупчэ къалэу Мыкъуапэ къыщыткlуахьзэ тырихьылlагъ ыкlи тыщыхьакlагъ. Урамэу Пионэрскэм тет шхапlэр Адыгэхэм ямызакъоу, гуахьэу шхэ зышlогъохэм, Урысхэми якlуапэу щыт. Шхапlэм икlэхьапlэ пылъагъэ гъуазэм щыублагъэу щылажьэхэрэр ар зые...