Черкесхэм ИлъэсыкIэм ИхэгъэунэфыкIын Хабзэу Пылъыр

0
1128

МэфIэдз Сэфэрбый: «Мы пчыхьар, чэщымрэ мафэмрэ зэфэдиз зыщыхъурэ пIалъэу Мэджуси шIошъхъуныгъэм къыздихьыгъэу щыт. Ащ хабзэу хэлъымкIэ машIом итхьа пэгъуахь (къурмэн) фашIыныр, унагъом щыщхэр зэкIэри зэфэсын агъэмэфэкIын, яшIошъхъуныгъэ тхьам фагъахьын, къыухъумэнхэу лъэIукIэ зыфагъэзэн, хэушъхьафыкIыгъэ тхьалъэIу зыщашIырэ пчыхьа зэхахьэу щыт.»

Гъэтхапэм и 21-рэм чъыгым къутамэм шIухьафтынхэр апалъэх, унагъор зэкIэ чъыг чIэгъым щагъэуцугъэ Iанэм етIысылIэх, гъомылапхъэм хаIэх. ИтIанэ тхьалIэу къахьы, шъхьадж ежь зыкIэхъопсырэр къыфишIэнэу. Сымаджэхэм Iэзэгъу агъотынэу, гъот зимыIэхэм гъот яIэнэу, тыгъэм ыкIи фабэм зыфагъазэзэ гъэбэжъу агъотынэу, дэгъуныгъэм, дэхагъэм пае тхьам елъэIух.

Тхыгьэм дэлэжьагьэр Бабуг Эргун (Илдыз) утщыгьупшэщтэп.

https://jinepsgazetesi.com/20I4/0I/cerkeslerde-yeni-yil-gelenegi/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz