ИорэдкIэ къытлъэIэсы

0
1243

Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ и Институт Цышэ Зарэт мы мафэхэм къыухыгъ, дипломыр къыратыжьынэу щыт. Концертхэм зафигъэхьа­зырынэу уахътэу иIэр мэкIагъэми, IофшIэнымрэ еджэнымрэ зэдигъэцэкIэнхэу игъо ифагъ.

— Краснодар краим ипсэупIэу Северскэм тырагъэблэгъагъ. Тигуапэу тигъунэгъухэм адэжь тыкIощт, — къытиIуагъ Мыекъуапэ итворческэ IофшIапIэу «Ошъадэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм иза­служеннэ артисткэу Едыдж Викторие.

«Ошъадэм» икупхэу «Ащэмэзыр», «Синдикэр», орэдыIоу Цышэ Зарэт пчыхьэзэхахьэм щыуджыщтых.

— МэфэкI зэхахьэхэм сигуапэу сахэлажьэ, — къытиIуагъ Цышэ Зарэт. — Адыгэ къэралыгъо университетым кIэлэегъаджэу щысиIэгъэ Нэхэе Тэмарэ къыIощтыгъэ орэдхэм ащыщхэр сирепертуар хэтых. Ижъырэ адыгэ орэдхэри, тикомпозиторхэм аусыгъэхэри къэсIощтых.

Цышэ Зарэт Урысыем ифестивальхэм щытхъуцIэхэр къащихьыгъ. Хэгъэгум ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу я 4-рэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Урысыем ишъолъыр 85-рэ зыхэлэжьэгъэ зэнэкъокъоу «ЖъогъуакIэм» я 4-рэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ пшъашъэр Улапэ щапIугъ. Мэкъэ Iэтыгъэ дахэу иIэм уедэIу зыхъукIэ, лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ гукIэ ухещэ.

Орэдыр игъусэу щыIэныгъэм щылъыкIотэрэ Цышэ Зарэт мэфэкI зэхахьэхэр зыгъэдэ­хэщтхэм, цIыфхэр зыгъэгушIощтхэм ащыщ. (Адыгэ макъ)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz