«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэр яхъуэж

0
1043

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм адыгэбзэкIэ къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэр зырахъуэкIащ. Илъэс 25-м нэблагъэкIэ газетым и унафэщIу лэжьа ХьэфIыцIэ Мухьэмэд ипIэкlэ газетым и редактор нэхъыщхьэ къулыкъур хуагъэфэщащ абы и къуэдзэу щыта Жыласэ Заурбэч.

Жыласэ Заурбэч Щэлэуат и къуэр Аруан куейм хыхьэ Къэхъун къуажэм 1960 гъэм къыщалъхуащ. 2009 гъэм щыщIэдзауэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэщ. Унагъуэщ. БыниплIрэ къуэрылъху- пхъурылъхухэмрэ иIэщ.

Жыласэ Заурбэч и къулыкъум ехъулIэныгъэ иIэу пэрытыну дохъуэхъу.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz