lэпщацэр премьер-лигэм щытлъагъуну?

0
577
Дызэрыт мазэм и пэщ1эдзэм хъыбар гуапэ къыт1эрыхьащ: ди лъахэгъу 1эпщацэ Марат Къэзан и «Рубин»-м зэгуры1уэныгъэ дрищ1ыл1ащ илъэси 4,5-к1э хэтыну. Тэтэрстаным и командэ нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм щынэхъ лъэщхэм ящыщ зыщ ик1и къэралым щек1уэк1 зэхьэзэхуэхэм увып1эф1 дыдэхэр щеубыд, Европэми мызэ-мыт1эу лъэщу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Израилым щыпсэу адыгэхэм ящыщ Натхъуэ Бибрэс абы щыджэгуущ нэхъыф1у къызэрытц1ыхуар ик1и япэ ехъул1эныгъэ инхэр Хэкужьым щи1ар.

Фызэрыщыдгъэгуэзауэ щытащи, 1эпщацэ Марат гъатхэ к1уам 1э тридзат Ростов областым и щ1ыхьыр ихъумэу Урысей Федерацэм футболымк1э и япэ дивизионым зыкъыщызыгъэлъагъуэ Песчанокопскэм и «Чайка» командэм илъэсит1к1э хэтыну. Арщхьэк1э зыхэхуа гупым 1уэху мыщхьэпэхэр къыхукъуэк1ри, ет1уанэ дивизионым кърагъэк1уэтэхащ. Апхуэдэу щыхъум адыгэ щ1алэщ1эр Томск и «Томь»-м хагъэхьащ, зэхьэзэхуэ нэхъ лъэщым къыхэнэн папщ1э. Абы и щ1ыхьыр ихъумэу 1эпщацэм зэ1ущ1и 9 япэ дивизионым щригъэк1уэк1ащ. А мащ1эри ирикъуащ ди лъахэгъум зэф1эк1 лъагэ зэри1эр топджэгум ф1ыуэ хэзыщ1ык1хэм ялъэгъуну. Аращ п1алъэ к1ыхьк1э «Рубин»-м щ1ызэригъэбыдыл1ари 

1эпщацэ Марат къыщалъхуари топ джэгуным зыщыхуигъэсари Налшыкщ. И ныбжьыр илъэс пщык1упл1 щыхъум Краснодар ирагъэблагъэри, Галицкий Сергей и футбол академие ц1эры1уэм адэк1э и зэф1эк1ым щыхигъэхъуащ. Ар къиуха иужьк1э къигъэзэжри, «Спартак-Налшыкым» джэгун щыщ1идзащ ик1и псынщ1э дыдэу зыкъызэкъуихащ. 

Абы щыгъуэм илъэс пщык1уий зи ныбжь 1эпщацэ Марат лъэ быдэк1э губгъуэм къызэрихьам и щыхьэтщ Урысей Федерацэм футболымк1э и ет1уанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018-2019 гъэхэм щы1а зэхьэзэхуэм ди командэм и щ1ыхьыр ихъумэу зэ1ущ1э 24-рэ зэриригъэк1уэк1ар. 1эщ1агъэл1хэм и джэгук1эр хуабжьу ягу ирихьащ – аращ къэралым и ныбжьыщ1э гуп къыхэхам щ1раджари.  

ФИФА-м и вице-президенту щыта Гранаткин Валентин и ц1эк1э къызэрагъэпэща XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэ 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 4 – 14-хэм Санкт-Петербург щек1уэк1ащ. 1эпщацэ Марат зыдрагъэблэгъа, гъуащхьауэ ц1эры1уэу щыта Кержаков Александр зи тренер нэхъыщхьэ Урысей Федерацэм футболымк1э и ет1уанэ ныбжьыщ1э командэ къыхэхам хьэрхуэрэгъу къыхуэхъуат Ираным, Аргентинэм, Армением я гуп лъэщхэр. Ди лъахэгъум абыхэм ф1ы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Уеблэмэ, 1эпщацэм дигъэк1а топым и ф1ыгъэк1э Армением и командэ къыхэхар хагъэщ1ащ. Ебланэ дакъикъэм абы и хьэрхуэрэгъум топыр къытрихащ ик1и гъуащхьэхъумэхэм я1эщ1эк1ри, бжыгъэр къызэ1уихащ.  

Урысей Федерацэм и ет1уанэ ныбжьыщ1э командэ къыхэхар зыхэт гупым щытек1уахэм ящыщ зы хъури, финал ныкъуэм нэсащ. Абы къыщыпэщ1эува ди къэралым и япэ гупыр къызэрыпэлъэщар зэ1ущ1э нэужь пенальтихэмк1эщ. 

Къищынэмыщ1ауэ, а махуэ дыдэхэм 1эпщацэ Марат ираджат ет1уанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым и командэ къыхэхам. Профессионал Футбол Лигэм и «Переправа» кубокыр къэхьынымк1э зэхьэзэхуэм адыгэ щ1алэщ1эр ирагъэблэгъат, арщхьэк1э Урысей Федерацэм футболымк1э и ет1уанэ ныбжьыщ1э командэ къыхэхам щыджэгуным нэхъ пщ1э и1эу къалъытэри, и гъэсак1уэхэм ар япэ ирагъэщащ.  

Гранаткин Валентин и ц1эк1э щы1а XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэм набдзэгубдзаплъэу хущыта къэралым и чемпион «Зенит»-м и тренерхэм 1эпщацэм и джэгук1эр хуабжьу ягу ирихьащ ик1и я щ1алэгъуалэ гупым дэщ1ыгъуу зигъэсэну 1эмал къратащ, нэгъуэщ1 ди лъахэгъу Жылэ Ислъам дэщ1ыгъуу.  

2020-2021 гъэхэм Урысей Федерацэм футболымк1э и ет1уанэ дивизионым и Япэ гупым щек1уэк1 зэхьэзэхуэми 1эпщацэ Марат щынэхъыф1ахэм ящыщщ. «Спартак-Налшыкым» хэту ар зэ1ущ1э 26-м къыщихьащ ик1и я хьэрхуэрэгъухэм топищ щахудигъэк1ащ.  

Иужьрей зэманым футболым лъэбакъуэ лъэщхэр зэрыщичам шэч хэлъкъым илъэс т1ощ1 ф1эк1а ныбжь зимы1э гъуащхьэхъумэныкъуэ 1эпщацэ Марат. Ди гуапэщ иджы зыхыхьа Къэзан и «Рубин»-м хэту адэк1и и ехъул1эныгъэхэмк1э Урысей Федерацэм футболымк1э и премьер-лигэм дыщигъэгуф1эмэ. Зэф1эк1 лъагэ и1эу абы Мэзкуу и «Спартак»-мрэ «Химки»-мрэ зыкъыщызыгъэлъагъуэ адыгэ щ1алэ закъуэ Мырзэ Резуан ар хуэфэщэн гъусэ хуэхъуну хуабжьу дыщогугъ.

Адыгэ Псалъэ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz