Марашлы – Ердогъан

Марашлы къуажэр Сивас къалэм Гурун район епхауэ зы къуажэщ. Адыгэбзэкlэ цlэ иlэкъым. къуажэр Сивас къалэм 173 км Гурун районым 47 км Кайсери къалэм 137 км Азей районым 55 км пэжыжьэу зы Къэбэрдей къуажэщ. 

Къуажэр 1861 гъэм Къэбэрдейм Жэмтхьалэ къуажэм (Щоджэнхьаблэ) къикlа лъэпкъхэм яухуащ. Хэкум къызэрикlа щlыкlэр шыгущ. 

Ипэ къуажэм къэтlысахэр; Шогэн Умар, Шогэншу, Сохъ Локъмэнщ. Сохъ Локъмэн икъуитlыр Шэрэлыкъуэрэ Гъукlэлъыкъуэрэщ. 

Щогэн Умар икъуэхэр Щогэн Грандыкъуэрэ Иналкъу Мырзабечщ. 

Шогэн Абидин
Шогэн Азми

Къуажэм хьэщlэщ иlэу умэгъуищ дэсащ, Сохъ Шэрэлыкъуэ (узняйлэ лlыфlу къекуэлlэхэр егъэхьэщlэт). 

Щогэн Грандукъ нахьийе мудирти къэралым хуегъэзэкlау хэт къакlуэми игъэхьэщlэт. 

Гэрыгэ Нури; къуажэм блэкl къыблэкlыжу хэт къакlуэми Нури игъэхьэщlэт. 

Къуажэм Сохъ зи цlэ дэсыжкъым ауэ Алборэхэ лlы цlэкlэ Алборэкlэ еджэхэми ахэри Сохъщ. 

Къуажэр ипэ дыдэ Мараш къалэм къетlысэхэщ ар щхьэкlэ абы дэмысу нобэрей къуажэм къэтlысыжахэщ. Къуажэм и цlэри Мараш къикlахэр жыхуаlэу Марашлы фlащри абы къытенащ я цlэр. Адыгэбзэкlэ зыхуэкlыну Щоджэнхэрэ Сохъхэрэ зыщlэукlытыхьыжри лъэпкъитlми я цlэ фlамыщурэ Марашлы цlэр къатенэри Адыгэбзэ цlэ ямыlэу къэнащ. 

Къуажэр сыт щыгъуэи къуажэшхуэу щытакъым. Къуажэдэсхэм я бын ирагъэджэн щылэжьэн я унафэу къалэхэм lэпхъуэжащ. 

Къуажэ цlыуххэр къалэшхуэхэм псэукlэ дахэ яlэу дэсхэщ я бынхэр ерагъэджащ. Къулукъыщlэ куэди яlэщ. 

Къуажэр лъагэу зы щlыналъэ зэрысым щхьэкlэ lащ ягъашхэу зэрахуэу щопсэухэр. Мэл рэ ащкlэрэ фlыхэщ. 

Мы лъэпкъхэм; Сохъ, Щогэн, Килар, Гэрыгэ щымхьуакlэ псори хэхэсщ иужькlэ къахэтlысхьауращ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz