ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

0
365

Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр jinepsgazetesi@gmail.com хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan Gemiler” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ.

Екlуэкlыу: 5. Пlалъэ-пlалъэкlэрэ зэхыхьэ бэзэрышхуэ. 7. Зи щlыфэр зэрыщыту «мастэ» псэущхьэ цlыкlу. 12. Егъэлеяуэ нэпсей. 13. Щlыпlэ хуабэхэм щыlэ псэущхьэ пlащэ. 14. Газет, журнал хуэдэхэр здрашалlэ, ахэр зэбгрызышыж lуэхущlапlэ. 15. Сэшхуэ лlэужьыгъуэ. 16. Нартыхур бгъэлъалъэмэ къанэр. 19. Хабзэншагъэ зылэжьхэр нэхъапэм зрадзэу щыта мащэ куу. 20. Африкэм и къэрал нэхъ ин дыдэр. 22. Къру лъэпкъым щыщ губгъуэ къуалэбзуушхуэ. 24. lэщхэм я тхьэ. 28. Мэлхэм къахыхьэ узыфэ: хъурейуэ къакlухьу, я пlэм иуджыхьу. 29. Гулъэгу къызыхащlыкl жыг лъэкlыхь лlэужьыгъуэ. 30. lэщ гуартэ. 33. Зи щхьэм имыт, цlыху псынщlэ. 34. Гъукlэ lэмэпсымэ е джэдкъазым я щхьэщыгум ит лы lупщlакlэ. 35. Гъуэгум иlэ кумблlэмбхэр. 40. Зи гум куэд изыубыдэф цlыху. 41. Хьэсэм, хадэм щыбагъуэ удзыжь дэжей. 42. Псэущхьэ пкlатэлъатэ цlыкlу. 45. … уэрэд. 46. Шейхэдзэ. 47. Пасэрей фоч. 48. Къэкlыгъэхэм, жыгхэм къащlэж. 52. Уэшхтемыгъашхэ хьэпшып. 54. Хьэкъущыкъум щыщ. 56. Фадэ гуащlэ. 57. Жьапщэшхуэ, уэшх-уэс щlэту. 59. Налшык дэт хьэщlэщ. 60. Зи къабзийхэр дыщафэ-къуэлэн джэд дахэ, Ипщэ Азием щыпсэууэ. 61. Бгы щlэуда, щlыхьэпlэ зиlэ. 

Къехыу: 1. Хадэхэкl. 2. … икlэжым сызылъыхъуэр къэзгъуэтащ. 3. Гъущlхэкl лъапlэ. 4. Къэралым и щlыналъэр щиух щlыпlэ. 6. Лъахъстэным къыхэщlыкlа вакъэ пlащlэ. 8. Псэущхьэ хьилэшы. 9. Мэкъумэшыщlэ, Социалист Лэжьыгъэм и Лlыхъужь. 10. Зи lэщ ирахужьам кlэлъыщlэпхъуа гуп. 11. Губгъуэм, мэзым къыщыкl пхъэщхьэмыщхьэ. 17. Джэдкъаз. 18. Гурылъ, цlыхур зыхущlэкъу. 21. Адыгэ къэфэкlэ. 23. Бдзэжьей лlэужьыгъуэ. 25. Щэкl кlапэлъапэ. 26. Дэрбзэр lэмэпсымэ. 27. Шэмэджым дадзэ пхъэ lэмэпсымэ. 31. Мэш хьэуазэ. 32. Къуацэ чыцэ. 36. Щlалэ … нэхърэ, лlыжь гугъэтlыс. 37. lэпслъэпсым щыщ. 38. «… пэт зофыгъуэ». 39. Кlыщокъуэ Алим и «Хъуэпсэгъуэ нур» романым хэт бзылъхугъэ, Астемыр и щхьэгъусэ. 43. Пасэрей хъыбарегъащlэ. 44. Пхъэщхьэмыщхьэ гуащlэ цlыкlу. 49. Адыгэ лъэпкъым и зы къудамэ. 50. КъБР-м щыщ къалэ. 51. Гъущl пlащlэ. 53. Гъукlэ lэмэпсымэ. 55. Джэду лъэпкъым щыщ хьэкlэкхъуэкlэ мыин. 57. lэщ цlыкlу. 58. Зи нэхэр куууэ ис.


№ 28 2022 Фокlадэ мазэм къыдэкIыгъуэм тета псалъэзэблэдзым и джэрпэджэжхэр (жэуапхэр)  

Екlуэкlыу: 2. Къуэдз. 3. Шэху. 6. Аркъэ. 8. Гуахъуэ. 10. Адэжынэ. 14. Псынэ. 15. Тхъурыжь. 17. Шыд. 18. Суд. 21. Дурэш. 23. Апэсы. 24. Тхьэгъуш. 25. «Лъапсэ». 26. Акъужь. 28. Щхьэгуэ. 33. Кхъухь. 34. Шыкъум цlий. 35. Елыркъэш. 36. Гъуо. 40. Алабгъуэ. 42. Пыжь. 43. Пшэрыхь. 49. Бжьэпэ. 50. Жьантlэ. 52. Мылыф. 53. Бжы. 54. Гудзэ. 55. Шынакъ. 57. Бжьакъуэ. 59. Къэрэгъэш. 60. Вынд. 62. Бжей. 63. Уэх. 64. Пкъо. 

Къехыу: 1. Ерэн. 2. Къуэ. 4. Хугу. 5. Ахъуэхъу. 7. Lужажэ. 9. Псырылъэ. 11. Дудар. 12. Насып. 13. Дыхьэрэн. 16. Гъудэ. 17. Шылэ. 19. Даущ. 20. Пшэ. 22. Шыпсыранэ. 24. Тхьэгъэгурым. 27. Къум. 29. Хукхъуэ. 30. Щиху. 31. Кхъулэ. 32. Тощ. 37. Жьэкlэмыхъу. 38. Хъы. 39. Щхьэлыкъуэ. 41. Гъуэмб. 44. Шатэ. 45. Ибэ. 46. Бжьыхьэ. 47. Нэгумэ. 48. Афэ. 51. Нэмэз. 56. Амыщ. 58. Жьгъей. 61. Ду. 62. Бо. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz