Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ шъукъеблагъ

0
220

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ шэкIогъум и 4-м Мыекъуапэ игупчэу «Зэкъошныгъэм» щыкIощт. Ащ кIэщакIо фэхъугъэх Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ АР-м лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэрэ. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу флешмобэу «Тызэгъус» зыфиIорэр, мэфэкI концерт, митинг ыкIи лъэпкъ IэпэIасэхэм яIэшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон зэхащэщтых. 

Илъэс къэс шэкIогъум и 4-м лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ Урысыем щыхагъэунэфыкIы. Къэралыгъом щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным, яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм, мэфэкIым мэхьанэу иIэр агурыгъэ­Iогъэным ар фэIорышIэ. 

Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Парламентым идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, общественнэ объединениехэм, ветеран организациехэм, патриотическэ клубхэм япащэхэр, научнэ ыкIи творческэ интеллигенциер, ныбжьыкIэхэр, дин зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр, къэбар жъугъэм иамалхэр. 

Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэхэм мэфэкI концерт къафатыщт республикэм итворческэ куп анахь дэгъухэм ыкIи орэдыIохэм. Ахэм ащыщых: ансамблэхэу «Ислъамыер», «Ошъутеныр», «Ащэмэзыр», «Синдикэр», «Долинар», «Мыекъуапэ инэфылъхэр», «Абрекхэр», «Шпаргалкэр», «Станичникхэр», Адыгеим изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусаннэ, ГъучIэлI Батыр, нэмыкIхэри. (Адыгэ макъ) 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz