Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Гум Къинахэр

«Ефэ ефэ…»

Зыгуэрэр Іеуэ ефэт. И фызыр губжьауэ, «иджынэужь уефауэ укъысхуэкІуэжымэ, укъыщІэзгъэхьэжынукъым.» жиІэщ. Ауэ, куэд дэмыкІыуэ, лІыр и ныбжьэгъухэм ирагъэфэри къаутІыпщыжащи бжэм къоуэри Іутщ; фызым къыщІигъэхьэжыркъым.

БлэкІ гуэрым, ар щилъагъум, чейф хъуам ипщампІэр къеубыд, и кІэрахъуэр къытреубыдэри:

«Ефэ! Уемыфэмэ думпу узукІынущ!» жеІэ.

Фызым ар щызэхихым, гужьеяуэ, «Ефэ ефэ; укъыщІэзгъэхьэжынущ!» жиІэщ жи.

КъэзыІуэжар: Тхьэкъуахъуэ Музэенщ, Узын-Яйлэ, Мэкэней щыщ, Илъ 80 мэхъу.

Yazarın Diğer Yazıları

Гум Къинахэр

Фэ фыщыгъуейнур... Еуэри Астэмрейхэр нысашэ кlуащ lузнейлэ къуажэ гуэрым. Я хьэщlагъэр ирикъущ, гупыр къежьэжын хъури щауэкъуэтыр унэм ихьащ нысэр къыщlишыну. Хабзэт япэм, зипхъу яшэ...

Гум Къинахэр

Iэу!! Хъуэжэр, нэмэз зыдыригъэщIым, щыщыуэм Iэней, занщIэу: «Iэу!» жиIэс. Хъуэжэм, зэрыщыуам гулитэжс зыкъызэщIикъуэжри; пищас. ТIэкIу дэкIри аргуэру щыуас. Iэней мызэдалэм тырикъузэу: Iэу! Iэу! щыжиIэм, хъуэжэм зыкъыригъэзэкIри: «Уэ егъэщI; кхъыIэ...

Гум Къинахэр

Уэ уигъалIэр мы Iуэхут; сэ сигъапсчэмэ!.. Къимышэурэ фIыурэ дэса щIалэм, и кIэм и кIэжым къишэн щыхъум, унагъуэми лъэпкъми, гъунэгъу псэуми нысашэм зыхуагъэхьэзыру щIадзэ. Нысашэр щащIынур,...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img