ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

0
262

ЕкІуэкІыу: 7. Сантиметр 71-рэ. 8. Ныпышхуэ. 9. Къэбэрдей усакІуэ. 14. Хьэкъущыкъу. 15. Сэх, щІэгъэкъуэн. 16. Гуэгушым и бгъэм тет лы ІупщІэ. 17. Диным зэрыжиІэмкІэ, апхуэдэ пэшэгъу языныкъуэ цІыхухэм яІэщ. 18. Къыдалъхуауэ цІыхум и щІыфэм хэт. 19. Жыг лъэдий гъум. 20. Абы хиса жыгыр мэгъу. 21. Іэпслъэпсым щыщ. 22. ЩІымахуэ щыгъын. 25. Губгъуэхэм, мэкъупІэхэм узыщрихьэлІэ къуалэбзу мыин. 26. Куууэ псым диха, уэх. 28. Уафэм къех мыл тыкъыр цІыкІу. 29. ПІалъэ-пІалъэкІэрэ къепщэ жьы. 30. Пхъэ сахуэ. 35. Лъагъугъуей, теплъаджэ. 36. Бжьэхуцым къыхэщІыкІа щэкІ Іув. 41. ПхъащІэ Іэмэпсымэ. 43. Вакъэ лъапщэ кІыхь. 44. Бдзэжьей зэрещэ. 45. Пхъэщхьэмыщхьэ гуащІэ цІыкІу. 46. УзыкІуэцІрымыплъыф хьэуа. 49. Тенджыз ФІыцІэм и Іуфэм Іус къалэ-курорт. 51. Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъ. 52. Зи нэхэр зэблэплъ. 53. Волгэ псым адыгэр зэреджэ. 57. ПсэупІэ пэшхэм къыпащІыхь унэ щІыхьэпІэ. 58. ХадэхэкІ. 59. Къырхэм, губгъуэхэм щыпсэу къуалэбзуушхуэ. 60. ГушыІэ хэлъу яутІыпщ псэлъафэ. 61. Бжыхь щахукІэ чыр зыдадз пхъэ. 62. НэщІ мазэм тхьэмыщкІэхэм ират Іыхьэ. 63. Чыристан диным итхэр тхьэ щелъэІу унэ. 64. Щхьэусыгъуэ гуэркІэ къуажэр зыбгынауэ зызыгъэпщкІуу щытам зэреджэр. 

  

Къехыу: 1. Кавказым щыпсэу лъэпкъ нэхъ инхэм ящыщ. 2. Чым и упсахуэ. 3. Іэ тегъэщІапІэ зиІэ шэнт бгъуфІэ. 4. ЦІыхухъуцІэ. 5. КъарууфІэ, Іэчлъэч. 6. Цы щабэ зытет щэкІ Іув. 10. КПСС-м и ЦК-м и Генеральнэ секретару щыта. 11. Нарт лІыхъужь. 12. Гъатхэм пасэу къэлъэтэж къуалэбзу. 13. Къэбэрдей-Балъкъэрым и цІыхубэ тхакІуэ. 23. Адыгэ уэрэдищэм щІигъум макъамэ яхуэзытха уэрэдус. 24. Унащхьэ блыным и натІэ. 27. Дзыдзэ лъэпкъым щыщ псэущхьэ цІыкІу. 31. Псы ина. 32. МэракІуэ жыг. 33. Зеиншэ. 34. Бжьэхэм я фо зэхуэхьэсыпІэ. 37. Шэджэм районым щыщ адыгэ къуажэ. 38. Зэпымыууэ уэс зытелъ бгы. 39. Удз тхьэмпэшхуэ. 40. Жыг лІэужьыгъуэ. 42. ЩоджэнцІыкІум и цІэр зезыхьэ театрым и лэжьакІуэ, Урысей Федерацэм щІыхь зиІэ и артист. 47. Хьэпщхупщ. 48. Шэжыпс гъэфІэІуа. 50. Адыгэ макъамэ Іэмэпсымэ. 54. Илъэс-илъэситІ зи ныбжь шыщІэ. 55. ЗэхэщІыкІ зимыІэ, щхьэдыкъ. 56. Махъсымэ къызыхащІыкІ зэхэгъэва.


№ 30 2022 ЩакІуэгъуэ мазэм къыдэкІыгъуэм тета псалъэзэблэдзым и пэджыжхэр (жэуапхэр)  

  

ЕкІуэкІыу: 7. Къущхьэмышх. 8. Уэзырмэс. 12. Мыщэ. 13. Мыхъур. 14. Уэркъ. 15. Щхьэр. 17. Алъп. 19. Балыджэ. 22. Шортэн. 23. Сом. 24. Жыр. 25. Шэфтал. 28. Блашэ. 29. Малъхъэгъу. 33. Тырныауз. 34. Хьэ- кІэзэпх. 38. Дамэкъуэ. 39. Шэрэдж. 41. Ёфэнды. 42. Шэху. 43. Ету. 44. Хьэуазэ. 46. ГъущІыбжэ. 48. Гъудэ. 49. Сэмб. 51. Арэф. 53. Пщэхъу. 55. Чынт. 56. Хьэрэдурэ. 57. Іэрэмысэ. 

Къехыу: 1. Іуащхьэ. 2. Бжьэпщ. 3. Лэкъум. 4. Пшэр. 5. Джэду. 6. Арыкъ. 7. Жыхафэгу. 10. Къэлътмакъ. 11. Іэгъэбэгу. 16. Удж. 18. Бо. 20. Кумб. 21. Ажэ. 26. Тхыдэ. 27. ЛантІэ. 29. Мазае. 30. «Лъапсэ». 3І. Къан. 32. АкІэ. 35. Щауэкъуэт. 36. Аргудан. 37. Адэжынэ. 39. Шхуэ. 40. Джей. 45. Зэ. 47. ЩІы. 50. Бжьэпэ. 51. Азэн. 52. Фырэ. 53. Пхъэх. 54. Хъурмэ. 55. Чэсей. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz