Динэ & Жан

0
303
Узщыгушlукlын къэбарэу къытлъыlэсыгъэм ти гъэзет иеджакlохэр щыдгъэгъуазэмэ тшlойыгъу. 
Янэ ятэхэм, янэжь ятэжьхэмкlэ Адыгабзэ зэзыгъэшlэн зымылъэкlыгъэ кlэлэ-гъуалэмэ Адыгабзэр зэрагъэшlэшъуным пае Истамбыл Кавказ Кулътур Хасэм тхылъищ къыдигъэкlынэу егъэхьазыры. 
Янэжь ятэжьхэм къаlотагъэ пшысэхэр, кушъэ орэдхэр зэхэзымыхыгъэхэмэ «Динэрэ Жанрэ» зыфиlорэ тхылъхэмкlэ Адыгабзэкlэ «Пчъагъэхэр», «Псэушъхьэхэр», «Шъохэр» зэрагъэшlэн алъэкlыщт. 
Тхылъхэр, Адыгабзэмкlэ кlэлэегъэджагъэу Шагудж Йылмаз ишlэжь фэгъэхьыгъ. 
Тхылъхэм якъыдэгъэкlын lоф дэзышlагъэ Шейма Сэйокъ Къанбек тиупчlэхэр фэдгъэзагъ.

-Апэу тигъэзетым иеджакlохэм нэlуасэ зафэпшlышъуна? 

-Сэ Шейма Сэйок Къанбек. Дузджэ сыкъыщыхъугъ, сышапсыгъ. Ублапlэ еджапlэхэм, зыныбжь илъэс 3-6 рэ хъурэхэм инджылызыбзэ ягъэшlэным lоф дэсэшlэ. Истамбыл къавказ къулътур хасэм зыныбжь илъэс 5-10-рэ хъурэхэм садэлажьэ. 

  

-Кlэлэгъуалэм Адыгабзэ егъэшlэным ехьылlагъэ lофшlэнхэр сидыгъу зежъугъэжъагъэр, сыдым нэжъугъэсыгъ? 

-Илъэсыбэрэ хъугъэу хасэхэм кlэлэгъуалэм Адыгабзэ егъэшlэным гурэ псэрэкlэ дэлажьэщтыгъэхэ кlэлэегъаджэмэ яlофшlэнхэм сищыпкъэу салъыплъэщтыгъ. Сэ сызфэгъэсагъэри сабыйхэм бзэ ягъэшlэным фэгъэхьыгъэу щыт. Бзэр сыдфэдэу нахь псынкlэу ебгъэшlэн плъэкыщт, бзэр сыдфэдэу сабыйым шlу ебгъэлъэгъущт фэдэ упчlэхэм яджэуапхэм бэрэ салъыхъущтыгъ. Сабыйхэм агу зэрэрихьащтыр къыдэтлъытэзэ тхылъхэр дгъэхьазырыгъэх. 

Истамбыл къавказ кулътур хасэм щызахэшъагъэ «Нану» зыцlэ кlэлэцlыкlу группэр тхылъхэр дгъэхьазырынымкlэ апэрэ лъэбэкъур тшlынымкlэ инэу дэlэпыlэгъу къытфэхъугъ. Шумаф Гуркъанрэ Айфер Сарытекинрэ зэгъусэхэу зэхашъагъэ мы гурыппэм пае мы тхылъхэр апэрэйэу хъугъэх. Джы тигухэлъыр мы тхылъхэм пшысэ тхылъхэр къыкlэлъыдгъэкlоныр ары. 

  

-Кlэлэцlыкlу тхылъхэм теплъэу яlэщтым мэхьанэ иl. Мы lофыгъомкlэ хэта шъуздэлэжьагъэр? 

-Сэшфэдэу Истамбыл хасэм lоф щызышlэрэ Ясемин Экинджим-рэ тызэгъусэу lоф зэдэтшlагъ. Пшысэм хэтыщт характерхэр тызэгъусэу къыхэтхыгъ. Характерхэр шъо зэфэшъхьафхэмкlэ къэгъэлъэгъоным, сабыйхэм ашlогъэшlэгъоныным тинэlа тедгъэтыгъ. Характерхэм кlэлэцlыкlум еплъыкlэу фыриlэщтыр къыдэтлъытэу дгъэпсыгъэх. Зэрэпlуагъэм фэдэу, кlэлэцlыкlу тхылъым теплъэу иlэщтым мэхьанэшхо иl. 

   

-Тхылъхэр къокlыпlэ къохьапlэ Адыгабзэхэмкlэ шъушlыгъэха? 

-«Пчъагъэхэр», «Псэушъхьахэр», «Шъохэр» зыфэтlорэ тхылъхэр адыгабзитlумкlэ дгъэхьазырыгъэх. 

  

-lофэу шъушlэрэм тхъагъохэр хэлъэу щытми кlэлэцlыкlу тхылъ пшlыныр lоф псынкlэу щытэп. Къиныгъомэ шъуарихьылlагъэу щыта? 

-Тхылъмэ, тхылъыр зышlи зыгъэхьазырыгъэхэм ацlэхэр теттхагъэп. Тхылъхэр литературнэ лъапсэ яlэу гъэпсыгъэхэу щытэп. Зыныбжь илъэм 3-6 рэ хъухэмэ ядгъашlэ тшlойыгъо гущыlэхэр ары тхылъхэм къадэхьагъэхэр. Ясэминрэ тызэгъусэу тхылъхэр дгъэхьазырыгъэх. Сэ кlэлэцlыкlу пlуным сыфэгъэсагъэу сызэрэщытым фэшl сабыйым икlасэ хъунлъэкlыщтхэр ренэу къыдэтлъытэзэ тхылъхэр тшlыгъэх. 

  

-Фаемэ тхылъхэр сыдфэдэу зэрэгъагъотын алъыкlыщта? 

-Истамбыл, Анкара, Кайсери, Рейхьанлы, Эскишехьир хасэхэм икlи занкlэу сэ къысэкlуалlэхэрэм тхылъхэр агъотыщт. 

 

-Мы тхылъхэм непэмыкlхэр къакlэлъыкlощта? 

-Тхылъхэр сабыйхэм агурихьыгъэу, ашъхьэпагъэу тлъэгъумэ непэмыкlхэри къыкlэлъыкlощтых. Лъэщэу тыфай «Динэ & Жан» сериер лъыдгъэкlотэнэу. 

«@dinevejan» инстаграм адресымкlэ шъукъытлъыплъэми тигуапэ хъущт. Тхылъхэр Адыгэ кирил алфавитымкlэ тшlыгъэх. 

Адыгэ хэкум къыщыхъугъэу ыкlи ащ щыпсэурэ Гоген Нэрыс тхылъыр макъэкlэ теттхэнымкlэ дэlэпыlэгъу ин къытфэхъугъ. Фаехэр тиинстаграм адресымкlэ Гоген Нэрыс ымакъэкlэ тхылъым едэlунхэ алъэкlыщт. 

  

-Шъуиlофшlэным пае тхьашъуегъэпсэу шъотэlо. 

-Шъори тхьашъунгъэпсэу. Тэ тхылъхэр тигуапэу дгъэхьазырыгъэх. Сабыйхэми агурихьынэу тыщэгугъу. Джыри зэ къыкlэзгъэтхъымэ сшlойыгъу мы тхылъхэр илъэсыбэрэ мыпщыжьэу Адыгабзэм иегъэджэным lоф дэзышlагъэ Шагудж Йылмаз ишlэжь зэрэфэгъэхьыгъэр. Джырэ благъи сурэтышlэу Махьмут Кочер Шагудж Йылмаз ипортрет хасэм къыритыгъ. Мы хъугъэ- шlагъитlум тигухэр инэу къыlатыгъэх. Шагудж Йылмаз тщыlэфэ тщыгъупщэщтэп. 


Тхылъым дэт сурэтхэр зышlыгъэу Ясемин Экинджи Филиз: 

Сыабдзах. Сянэ Чанаккале-Бига-Джихьадие къуаджэм щыщэу Гъышмэ япхъу. Сятэ Лlышэмэ ащыщ. Истамбыл-Бейкоз-Пашамандыра къуаджэм щыщ. 

График дизайнерэу lоф сэшlэ. Мультфилмэхэм, кlэлэцlыкlу тхылъхэм, иллюстрациехэм сигуапэу садэлажьэ. Динэрэ Жанрэ зыфэтlуагъэ проектым пае Шейма Сейокъ Къанбек-рэ тызэгъусэу тигуапэу тызэдэлэжьагъ. 

Характерхэм якъыхэхыныр тэрыкlэ гъэшlэгъондэдэу щытыгъ. Динэрэ Жанымрэ Адыгабзэ зэзгъашlэхэрэмкlэ апэрэ лъэубэкъу хъунхэу, сабыйхэр ныдэлъфыбзэм благъэ фишlынхэу, Адыгэ культурэмкlэ язэхэшlыкl къигъэущынэу сыщэгугъу. 

Шlук дахэкlэ… 

 

Адыгабзэм езгъэкIугъэр: Чэтэо Ибрахьим

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz