Алыхьыр нэхъ гущlэгъуншэ

0
241

Къуажэм къэгъэкlуа хъуэжэм, къуажэдэсхэм, мыувыlэуэ, «мори гуэныхьщ, мыри гуэныхьщ! Жыхьэнэмэ мафlэм фыхадзэнщ» яжриlэт. Ар, Адыгэ Нысашэ- джэгуми хэмыпсалъэуи къанэртэкъым: «Уджыр гуэныхьщ; Цlыхубзымрэ цlыхухъумрэ зэlэпэгъу утыкум итщи! Къемэт махуэм, жыхьэнэмэ мафlэм фыхадзэнущ!»

Сытми, хъуэжэм ипсалъафэхэр жыхьэнэмэкlэ гъэшынэнум теухуауэ арэт. Махуэ гуэрым, зы унагъуэм и мэкъуэщым, мафlэ къыщlэнауэ ису хъуэжэри абы еплъыуэ, лlыжь гуэрым, зы джэду къищтэри, «Хыресхьэ мы джэдуужьри, мафlэм!» жиlэри хидзэ хуэдэу зыщlищlым, хъуэжэр къэгуэуащ:

«Уанэмыгъуэр тезылъхьэн! гуэныхьщ; сыт джэдур мафlэм щlыхэбдзэнур?» жери.

Лlыжьыр зыхуеихэр арати:

«Атlэ хъуэжэ,Алыхьым сыт тщlэми занщlэу жыхьэнэмэм дихидзэну жыбоlэри! Уэр нэхърэ нэхъ гущlэгъуншэ, Алыхьышхуэр?»

Зыпэмыплъэ lущlа хъуэжэр, цlутl къыпимыдзыжыфу lуигъэзыкlыжащ.

 

Къазыlуэтэжар: Къэрэшэй: Рефикъщ, Узын-яйлэ Астэмырей щыщщ, илъ.78 мэхъу.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz