Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Абхазфед Конгрес

Аҧсуа Ахеидкылақәа Рфедерациа (АБХАЗФЕД) 8. Ианаамҭанытәу Конгрес, Абҵарамза 12 аҽны, Қоџьаели Жәларыбжьара Конгрес Ценҭр аҿы имҩаҧсит. Алыхрақәа рзын аиндаҭлара иалахәыз, Ҳасан Қонџьа (Џьиџьыҧа), Левенҭ Белин (Аҭрышьба), Ерџьаи Ҧынар (Бычкуриа) ргәыҧқәа рҿынтә, Левенҭ Белин (Аҭрышьба) игәыҧ аҧхьатәи ҭыҧ ааннаклит.

Анаҧхгаҩцәа: Левенҭ Белин Аҭрышьба, Џьем Азақ Аӡагә-Маршьан, Ҧроф.Др. Џьунеиҭ Қаиаалҧ, Ергун Аққаиа, Уҕур Аруҭан Араҩҭаа, Қьамуран Чеҭин Арӡыныҧҳа, Елиф Иар Ашьхарааҧҳа, Ад. Назан Муқаддер Демироз Урганџьы Шамҳа, Улқу Иылдыз Ашәыҧҳа, Ҧынар Зорлу Аҩзыҧҳа, Зафер Борақа Бараҟәа, Аныл Алқан Агырба, Ендер Баирақ Акәыџба, Левенҭ Геч Гечба, Буленҭ Џьиџьу Амыҷба.

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img