Iэшъынэ Сусан

3 yazı

«Сищыlэныгъэ кlэлэегъэджэ сэнэхьатым епхыгъ»

Сыд фэдэрэ лъэхъани анахь мэхьанэшхо зиIэ ыкIи къинхэм кIэлэегъэджэ сэнэхьатыр ащыщ. Мыщ Iоф рыпшIэныр пстэуми къадэхъурэп. Непэ сыкъызтегущыIэщт бзылъфыгъэр илъэс 56-рэ хъугъэу, емызэщыжьэу, гухахъо хигъуатэу кIэлэегъэджэ сэнэхьатым рэлажьэ. Ар Хьакурынэхьаблэ игурыт...

Илъэсым иврач анахь дэгъу

Зэрэдунаеу гумэкlыгъо хэзыдзэгъэ зэпахырэ узэу коронавирусыр зылъымыlэсыгъэ унагъо щыlэп. Къин зылъэгъугъэу зыlотэжьыгъи, узым ыпкъ къикlыкlэ зидунай зыхъожьыгъи къыхэкlыгъ. Пандемием иапэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу лlыхъужъыыгъэ зэрахьэзэ медицинэм иlофышlэхэр ащ пэуцужьых. Ахэм къинэу алъэгъурэр пстэуми...

«Сымаджэр ылъэ тетэу зычIэкIыжьыкIэ кIуачIэрэ гухахъорэ къысеты»

Коронавирусыр къызежьагъэм къыщегъэжьагъэу «лъэныкъо плъыжьым» щыIэу Iоф зышIэрэ врачэу тиIэр макIэп. Ахэм зэу ащыщ Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым (джы ащ госпиталь къыщызэIуахыгъ) неврологиемкIэ иотделение Iут врачэу Къантемыр Хьалимэт. Iудзыгъэ зэпхыныгъэмкIэ ащ бэмышIэу...