Хьупщы Аднан Арслан

1 yazı

Адыгабзэм, адыгэ тхыбзэм имафэм пае ТышъуфэгушIо

Гъэтхапэм и 14-р хэкум ыкIи хэхэс адыгэхэм адыгабзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ я мафэу хагъэунэфыкIы. Мэхьанэшхо зиIэ мы мафэ шIагъом ихэгъэунэфыкIыным тыфэкIозэ сэри къаффед-ым ныдэлъфыбзэмкIэ и комиссием 2020-рэ, 2021-рэ илъэсхэм ышIагъэхэм сакъытегущыIэмэ сшIойыгъу. 2010-рэ...