Аслъэныкъуэ Мадинэ

1 yazı

«Дызэмыщхьми, дызэхуэдэщ!»

Карачаевск къалэм дэт, Алиев Умар и цІэр зезыхьэ Къэ-рэшей-Черкес къэрал уни-верситетым къыщапщытэжащ «Мы разные, но равные» зи фІэщыгъэцІэ XІІ Хэгъуэгузэпх ІэщІагъэ зэпеуэр.  Мыбы зыкъыщагъэ-лъэгъуэну лъэкІыныгъэ яІащ Ищхъэрэ-Кавказ фе-деральнэ хэгъуэгумрэ Адыгэ Республикэмрэ анэ-дэлъхубзэмрэ...