Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Türkiye Diasporası Yayınlarından Seçmeler Ağustos 2012

YEDİ YILDIZ
1994 – Sayı:5

 

Çerkes Ulusunun Sorunları ve Çözüm Yolları

1) Çerkes ulusunun tekrar bütünleşmesi ve çağın koşullarına uyun olarak gelişmesi için temel yaklaşım ilkeleri:

1a) Kendisini Çerkes kabul eden herkes Çerkes’tir. Bu insanların tümü tek bir ulusun özelliklerini taşımaya çabalamalıdırlar. Çerkes anavatanı Kafkasya onların tümünün yurdudur. Bu topraklarda yaşasınlar ya da yaşamasınlar hepsi vatanda eşit haklara sahiptirler, korunması ve kalkındırılmasından sorumludurlar.

1b) Çerkeslerden kız alanlar veya verenler onların akrabalarıdır. Bu tip ailelerde yetişmiş çocuklar, kendilerinin de kabul etmesi halinde Çerkes sayılırlar.

1c) Çerkesler, Kafkasya’da yaşayan yerli halkları ve bu halkların Kafkasya dışında yaşamakta olan soydaşlarını aynı dili konuşmasalar da aynı ulusun parçaları olarak kabul ederler. Bu halklar tarihi, kültürü, gelenekleri, kıyafetleri, karakterleri uyuşan topluluklardır.

1d) Dünyanın birçok ülkesine dağılmış Çerkes halkının yeniden bütünleşmesi için;

1d 1) Herşeyden önce yeniden tanışma, sürekli ilişkilerin yeniden tesisi,

1d 2) Akrabaların, bölünmüş akrabaların yeniden bütünleşmesi,

1d 3) Akrabalar arasında sevinç ve kederde geleneklere uygun dayanışma,

1d 4)Çerkes gençlerinin tanıştırılması, birbiriyle ilişkili hale getirilmesi, birlikte eğitim verilmesi, işbirliğine gitmelerinin sağlanması, evliliklerin arttırılması, nüfus artışının teşvik edilmesi, evlerde ana dilde konuşmanın ve geleneklerin yaygınlaştırılması,

1d 5) Yeni evlilere kısa sürede ev ve iş sahibi olmalarına destek olunması.

2) Çerkeslerin 21. yüzyıla hazırlıklı girmeleri ve iyi bir yaşam edinmeleri için Kuzey Kafkas Cumhuriyetleri’nin ekonomik açıdan güçlendirilmeleri ve geliştirilmeleri şarttır. Bunun için;

2a) Çerkes halkının içinden çıkmış iş ve mülk sahiplerinin örgütlenerek kuracakları firma ve eğitim kurumlarında yetenekli genç neslin; kalkınmış ulusların teknoloji, işletme, ekonomi, bankacılık, ithalat, ihracat, ticaret, tarım konularında yetiştirilmeleri ve istihdam edilmelerinin sağlanması. Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin bu amaçlara yönelik olarak çalışmaya teşvik edilmeleri,

2b) Çerkes kökenli meslektaşların kendi aralarında sürekli ilişki ve işbirliği içinde olmalarının sağlanması,

2c) İşe yeni başlayanlara tecrübeliler tarafından destek olunması, mesleki eğitime önem verilmesi ve çağdaş teknoloji ile yaşamlarını düzenleyemeyen toplumların varolmayacağının bilincine varılması,

2d) Diasporadaki Çerkes işadamlarının zamana uygun teknolojiyi anavatana getirmelerinin, bu konuda anavatana destek vermelerinin bir görev olduğunun kavranması. Bunun kendilerinin de menfaatine olduğu bir gerçektir. Çünkü şu anda işleyen süreç kesintiye uğramadığı takdirde yakın bir gelecekte Rusya yeni bir Amerika olarak sahneye çıkacaktır. Çerkeslerin toprakları ise Rusya’ya giriş kapısıdır.

3) Çerkeslerin yürüteceği politikalar gelecek zamanın nimetlerinden pay alabilmelerini sağlayacak en önemli araçtır.

3a) Çerkeslerin yaşadıkları ülkelerde sahip olacakları değer, anavatanın kalkınmasına doğrudan katkıda bulunacaktır.

3b) Çerkeslerin yaşadıkları ülkelerin gelişmesine katkıda bulunulması ve bu gelişmelerden Çerkeslerin de yararlanmasının sağlanması.

3c) Güçlü ulusal devletleri olmayan halkların kuru kalabalık olduğunun halkımızca anlaşılması, Kuzey Kafkas cumhuriyetlerinin kalkınması ve güçlenmesi için herkesin çalışması.

 

Hamiyetli şefkatli ve insanlık sever olduğuna asla şüphe
etmediğimiz her sınıf hemşehrimizin kıymetli alâkalarını
beklemek hakkımızdır. Şahsî işlerini yoluna koyan
kimseler, hayattan nasibini almanın verdiği gevşeklik içinde
hemşehrilerini unutmamalıdırlar. Bütün dünya milletleri hayır
işlerine karşı alâkasız kalmazlar

 

3d) Kardeş Kafkas halklarının dayanışması, ülkelerinin kalkınması, tek devlete sahip olmalarının amaçlanarak çalışılması.

3e) İleri ulusların devlet tarihleri, çalışma biçimleri, politikaları ve dinlerini gözönüne alarak kendi ulusumuzun yararına politikalar oluşturmak.

4) Bütün uluslar gibi Çerkeslerin de en önemli ayırıcı özellikleri dil ve kültürleridir. Bunların gelişmesi için;

4a) Dile ilişkin olarak;

4a 1) Tüm Çerkeslerin anadillerini bilmesi, bilmeyenlerin öğrenmesi ve diğer uluslar tarafından da öğrenilmesi için çaba sarfetmek. Öncelikle aile içinde ve toplantılarda Çerkesçe konuşulması. Azınlık oldukları yerlerde dilin korunması.

4a 2) Adıgecenin tüm lehçelerinin korunarak ortak dil oluşturulması.

4a 3) Tüm Çerkesler tarafından kullanılacak Latin temelli alfabenin en kısa zamanda oluşturulması.

4a 4) Yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesi, özellikle İngilizce’nin daha fazla sayıda genç tarafından öğrenilmesinin sağlanması.

4b) Kültüre ilişkin olarak;

4b 1) Çerkeslerin köklü bir tarihi vardır, ancak bu yeterince toplanmış ve yazılmış değildir. Bu nedenle insanlarımız geçmişlerini iyi bilmemektedirler, bugünü ve yarını yönlendirebilecek dersleri çıkaramamaktadırlar. Bu durumu en kısa zamanda değiştirmek zorunluluğu vardır.

4b 2) Çerkeslerin yaşadığı tüm ülkelerde -Kuzey Kafkasya, Rusya, Gürcistan, Türkiye, Ortadoğu, Avrupa ve Amerika- derin tarihi araştırmalar yapılması, bu ülkelerde yapılanların tamamen açığa çıkarılarak bütüncül bir tarihin yazılması. Bu tarihten Çerkeslerin kendilerinin birlikte yaşadıkları halkların ve tüm dünyanın haberdar edilmesi, okullarda okutulması.

4b 3) Çerkeslerin düşünce ve el yeteneklerini temsil eden folklorik motifleri (araç gereç, kıyafet, el işleri, silah, şarkı, ağıt, dans, düğün töreni, çocuk yetiştirme, dini yapı, tarım usulü, mimar tarzı, gelenek vs.) toplamak, ülke dışına çıkarılmış ürünlerin yeniden bulunup toplanarak müzelere konulması, açıklayıcı bilgilerin yazılı hale getirilmesi.

4b 4) Çerkes geleneklerinin derinlemesine araştırılması, çağa uydurulması ve tüm Çerkesleri kapsayacak biçimde yaşama geçirilmesi, özü olan yaşlıya, kadına ve yiğitliğe verilen önemin yeniden diriltilmesi.

4b 5) Çerkeslerin kültürü ile ilgili iki uluslararası festival yapılmıştır. Bunun sürekli hale getirilmesi. Çerkeslerin dünyaya yayılmış her parçasını kapsayacak şekilde genişletilmesi. Video kasetleri, filmler, ses kayıtları vb. iletişim araçları ile bu festivalin özünün mümkün olan en geniş kitlelere ulaştırılması.

4b 6) Tüm Çerkeslere hitap eden radyo, televizyon, film stüdyoları oluşturulması, gazete çıkarılması ve mevcut olanların geliştirilmesi.

4b 7) Genç nesillerin geleceğe hazır olacak biçimde eğitilmesi. Çağdaş teknoloji, bilgisayar, işletme ve yabancı dil konularına özel önem verilmesi. Dünyada kaliteli eğitim veren üniversiteleri bitirenlerin tanıştırılması, örgütlenmesi, yeni neslin nasıl eğitileceği konusunda program hazırlanması, bu programların orta ve yüksek dereceli okullarda okutulmasının düzenlenmesi. Yeni neslin ve tüm ulusun alkolizm ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan korunması.

5) Anavatan ve Çerkesler

5a) Dünyanın en güzel topraklarından olan Kafkasya’daki Çerkes yurdu ortak anavatandır. Hangi ülkede doğmuş veya yaşıyor olursa olsun tüm Çerkeslerin ortak yurdudur ve orada yaşama, mülk edinme hakkına sahiptirler.

5a 1) Ömrünü anavatanında geçirmiş, iyi ve kötü günlerinde vatanını korumuş, kalkınmasına katkıda bulunmuş olan,

5a 2) Yabancı ülkelerde yaşamakla beraber anayurdunda iş, mülk veya arazisi bulunan,

5a 3) Yabancı ülkede yaşayan, kazancından anayurdunu yararlandıran, Kafkasya’daki akraba ve arkadaşları ile sürekli haberleşen, dayanışma içinde olan, işbirliği yapanlar, tatilini anavatanda geçiren,

5a 4) Çocuklarım Kafkasya’ya yönelten ve gönderen, anavatandaki çocuklarla karşılıklı eğitim ve tanışma programlarına katılan tüm Çerkesler Kafkasya’ya bağlıdır.

5b) Çerkes tarihini yeniden canlandırmak isteyenler anavatanlarına dönmelidir. Geriye dönüş şu esaslar çerçevesinde organize edilmelidir:

5b 1) Gerek diaspora ülkelerinin, gerek anavatanın menfaatine olmak üzere, Çerkeslerin yaşadıkları ülkelerdeki ilişki ve prestijlerine zarar vermeden, 5b 2) Dönüş yapacakların teknoloji, işletme, sermaye ve kültür gibi artı değerleri anavatana aktarmaları yoluyla Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerinin güçlenmesinin kardeş Türkiye, Rusya Federasyonu, Suriye, Ürdün ve diğerleri için de faydalı olacağı gerçeği tüm taraflarca iyi anlaşılmalı ve bu çerçeve içinde bu ülkelerin de geri dönüşe destekleri sağlanmalıdır.

5b 3) Dönüş yapacakların ve dönüş yapılacak cumhuriyetlerin şunlara hazırlıklı olmaları gerekmektedir: Dönecek olan insanlarla ilgili kimlik, meslek, eğitim düzeyi, seçeceği meslek, dönüş yapacağı tarih, aile fertlerinin sayısı vb. bilgilerin önceden tespit edilmesi, Dönüş yapılacak bölgenin hazırlanması, Kanuni ve dil açısından çıkabilecek sorunların halledilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması, Döndükten sonra edinecekleri iş, yeni ortama uyum sağlamaları, Çerkesçe ve Rusça eğitim ve diğer ihtiyaçlarının tespit ve çözümü ile ilgili çalışmaların yapılması. Dönecek olan insanların yaşayacakları evler veya kiralık dairelerin zamanında hazırlanması.

6) Çerkeslerle ilgili sorunlarla şu mercilerin ilgilenmesi gerekmektedir:

6a) Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinde devlet kuruluşları ve bunların bünyesinde özel olarak oluşturulacak kurumlar,

6b) Çerkeslerin yaşadıkları diaspora ülkelerinin yasaları çerçevesinde oluşturulacak kurumlar,

6c) Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinde politika, ekonomi v e kültür alanlarında kariyer edinmiş önder şahısların oluşturacakları tek merkeze bağlı örgütlenmeleri,

6d) Ulusal dernekler, iş konseyleri ve diğer örgütlenmeler,

6e) Farklı ülkelerde oluşturulacak ulusal kongre ve dernekler,

6f) Ekonomik ve kültürel ilişkileri düzenleyecek komite, komisyon ve danışma kurulları,

6g)Tüm bu örgütlenmelerin koordine edileceği merkezi yapı olan Dünya Çerkes Birliği,

6h) Çerkes Dernekleri (Xase), ulusal kongreler ve komitelerin diğer Kafkas halkları ile ilişkili çalışmalarını sağlayacak olan Kafkas Halkları Konfederasyonu,

6ı) Farklı Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerindeki parlamenterlerin gruplar halinde örgütlenerek ortak konularda işbirliği ve ilişki içinde devlet kurumlarının ulusal problemlerle ilgili çalışmalar ve yasal düzenlemelerin yapılması,

6j) Anlatılan bütün bu konularda Birleşmiş Milletler, Temsil Edilmeyen Halklar (UNPO) ve benzeri uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimler yapılması,

6k) Çerkeslerin içinden çıkmış, aydın, ileri görüşlü ve halkına faydalı olmaya çalışan insanların tespit edilerek görüş ve çalışmalarının kalıcı olması için onlara destek olunması, toplum tarafından sahip çıkılması,

6l) Çerkeslerin ulusal sorunuyla uğraşan saydığımız tüm kurum ve kişilerin, bahsettiğimiz konularda veya bunlarla bağlantılı her konuda örgütlenerek uzun vadeli (10, 20, 30 yıl veya daha fazla zaman kapsayan) projeler yapılması, bunlarla ilgili kısa vadeli yıllık icraatlarını gerçekleştirmek üzere sürekli ilişki, işbirliği ve çalışma içinde olmaları, halkın bu program ve çalışmalardan haberdar edilmesi. Ey Çerkes! Tanrının izni ve tarihin gösterdiği geleneğin bir sonucu olarak, zamanımızın uluslara ne getireceği onların kendi elindedir. Düşüncelerimizi ve gayretimizi birleştirirsek gelecekten payımızı alacağız. Bu nedenle tüm Çerkesleri bu mücadelenin saflarında yer almaya ve üzerlerine düşen görevi üstlenmeye çağırıyoruz. Adıgeceden çeviren: Kip İmdat *Kafkas Halkları Konfederasyonu Başkanı

Yazarın Diğer Yazıları

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img