ЦIЫФ лъапIэхэр

0
1435

Кущэм хэлъым шегъэжагъэу тхьаматэ жъышъхьэ мафэхэр.

Псэушъхьэхэр. ХьакIэ-къуакIэхэр. ХьацIэ-пIацIэхэр.

ЛъэкъуитIу тети, лъэкъо плIыкI зыкIэти, тамэ зыготи.

ЯтIэм щыпсэуи, хым щыпсэуи, огум щыбыби, дунейр къэзгъэдахэрэ уци, къэгъагъи, чыги…

ПСЭ ЗЫХЭЛЪХЭР.

Къеблагъэрэ илъэсыкIэр: мамырныгъэм тыхэтэу псауныгъэкIэ, дэхагъэкIэ, бэгъуагъэкIэ зэдэттхьынэу.

Къушъхьэхэр мэзэу, шъофыхэр шъухъуантIэу, лэжыгъэр багъоу, псыхъохэр чагъоу, ощхыр тшымыкIэу, осыр шIугъо къепхъыхэу, жьыбгъэр Iасэу къытфепшэу, дунейр дахэу, огур къаргъо, тыгъэр фабэу, мазэр нэфэу, жъуагъохэр лыдэу къытфепсэу, зауи, бани, гукъауи тимыIэу, лъэпкъ хэгъуаши, бзэ кIодыгъи, култыр шыуагъи къытфэмыхъо тызэдэпсэунэу сэхъуахъо.

ШIуфэс гуапэр шъосэхы.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz