Я лыхь мы нанур Тыркууэ къыщlэгъэкl!

0
840

Адыгэ унагъуэр саби бын унэт. Къэзыхьыр зы адэрат. Гугъу ехьхьэуэ псэухэрт.

Ягъунэгъу щыс Тырку унагъуэри, куэду зыхуэщlат. Я сабихэр пщlантlэм къыдэкlмэ, Адыгэ цlыкlухэр абыхэм яхъуапсэуэ апхуэдэт.

Махуэ гуэрым, къулейсыз унагъуэм етхуанэ сабийр къахуэ хъуащ.

нануцlынэм и къуэш цlыкухэм зыр, щхьэщытlысхьэуэ еуэ еплът, еуэ еплът тии; нанэр еупlщlащ:

«Сыт тlэсэ мыхуэдизу ущlэплъыр?»

«Нанэ, Ялыхь мы ди нануужьцlыкlур, тырку къыщlэгъкl. Ди гъунэгъухэм хуэдэу кlуэд иlэу!”

 

*Къэзыlуэтэжар: Къэрэщей Муlэенщ, Узун-Яйлэ

Астемырей Къуажэм щыщщ. Илс. 75 мэхъу.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz