Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Я лыхь мы нанур Тыркууэ къыщlэгъэкl!

Адыгэ унагъуэр саби бын унэт. Къэзыхьыр зы адэрат. Гугъу ехьхьэуэ псэухэрт.

Ягъунэгъу щыс Тырку унагъуэри, куэду зыхуэщlат. Я сабихэр пщlантlэм къыдэкlмэ, Адыгэ цlыкlухэр абыхэм яхъуапсэуэ апхуэдэт.

Махуэ гуэрым, къулейсыз унагъуэм етхуанэ сабийр къахуэ хъуащ.

нануцlынэм и къуэш цlыкухэм зыр, щхьэщытlысхьэуэ еуэ еплът, еуэ еплът тии; нанэр еупlщlащ:

«Сыт тlэсэ мыхуэдизу ущlэплъыр?»

«Нанэ, Ялыхь мы ди нануужьцlыкlур, тырку къыщlэгъкl. Ди гъунэгъухэм хуэдэу кlуэд иlэу!”

 

*Къэзыlуэтэжар: Къэрэщей Муlэенщ, Узун-Яйлэ

Астемырей Къуажэм щыщщ. Илс. 75 мэхъу.

Yazarın Diğer Yazıları

Гум Къинахэр

Фэ фыщыгъуейнур... Еуэри Астэмрейхэр нысашэ кlуащ lузнейлэ къуажэ гуэрым. Я хьэщlагъэр ирикъущ, гупыр къежьэжын хъури щауэкъуэтыр унэм ихьащ нысэр къыщlишыну. Хабзэт япэм, зипхъу яшэ...

Гум Къинахэр

Iэу!! Хъуэжэр, нэмэз зыдыригъэщIым, щыщыуэм Iэней, занщIэу: «Iэу!» жиIэс. Хъуэжэм, зэрыщыуам гулитэжс зыкъызэщIикъуэжри; пищас. ТIэкIу дэкIри аргуэру щыуас. Iэней мызэдалэм тырикъузэу: Iэу! Iэу! щыжиIэм, хъуэжэм зыкъыригъэзэкIри: «Уэ егъэщI; кхъыIэ...

Гум Къинахэр

Уэ уигъалIэр мы Iуэхут; сэ сигъапсчэмэ!.. Къимышэурэ фIыурэ дэса щIалэм, и кIэм и кIэжым къишэн щыхъум, унагъуэми лъэпкъми, гъунэгъу псэуми нысашэм зыхуагъэхьэзыру щIадзэ. Нысашэр щащIынур,...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img