НыбжьыщIэ хахуэм – медаль

0
171

Иджырей щІэблэм сыт и лъэныкъуэ-кІи щапхъэ яхуэхъун Іуэху дахэ ищІащ Адыгэ-Хьэблэ къуажэм щыщ, зи ныбжьыр илъэс 15-м ит Темырдащ Алан. 

Абы къыкъуэкІа лІыгъэмрэ хахуагъэм-рэ къыпэкІуащ Урысей Федерацэм и Феде-ральнэ ЗэІущІэм ФедерацэмкІэ и Советым къыбгъэдэкІа, «За проявленное мужество» медалыр. 

Гъэмахуэу, Алан псы Іуфэм зыщигъэ-псэхуу Іусу, гуоу-кІий макъ къызэхихащ, икІи, псым зыгуэр зэритхьэлэр зэуэ къыгурыІуащ. Тэлай кІэщІкІэ щІалэр псым хэпкІэри, гузэвэгъуэ ихуа сабийр къыхихыхащ. 

Алан мычэнджащэу, хахуэу, псынщІэу псым зэрыхэлъам и фІыщІэкІэ цІыхур къелащ, сабийр анэ-адэм узыншэу къаІэрыхьэжащ. 

Апхуэдэ лІыхъужьыгъэр къыхилъытэ-кІэрэ, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид унафэ къихьащ еджакІуэ ныбжьыщІэм «Юный спасатель Карачаево-Черкесии» фІэщыгъэцІэр хуагъэфэщэну. 

Адыгэ-Хьэблэ курыт еджапІэм и е 9-нэ классым щеджэ Алан ищІа ІуэхуфІым ирогушхуэ ныбжьыщІэр зыщыпсэу къуажэм дэсхэри, щІалэ хахуэм деджэхэри. 

Апхуэдэу, Алан къыхуагъэфэща, «За проявленное мужество»медалыр, саугъэт лъапІи щІыгъуу иджыблагъэ еджапІэм къыщызэрагъэпэща дауэдапщэ иным щІэ-ту ныбжьыщІэм ІэщІилъхьащ УФ-м и Фе-деральнэ ЗэІущІэм КъЧР-м къыбгъэдэкІыу хэт сенатор Къэзэнокъуэ Кърым. 

Сенаторым фІыщІэ ин хуищІащ ны-бжьыщІэ хахуэм, шынэ имыщІэу, и гъащІэ щымысхьыжу псым итхьэлэ сабийр къызэрыригъэлам папщІэ. ЖиІащ дызыщыпсэу лІыщІыгъуэм хэкупсагъэр, фІылъагъуныгъэр, дэІэпыкъуэгъу хуэныкъуэм зыщІэгъэкъуэныр цІыхум нэхъыщхьэ ды-дэу хэлъын хуей хьэл-щэнхэм зэращыщыр. ЛІыгъэ хэлъу ныбжьыщІэр зыгъасэ анэ-адэми, еджапІэм щрагъэкІуэкІ гъэсэны-гъэ лэжьыгъэми мы Іуэхум деж мыхьэнэ-шхуэ зэраІэм сенаторыр къытепсэлъыхьащ. ИкІи, фІыщІэ ин псоми яхуищІащ. 

КъЧР-м и МЧС-м и унафэщІ, генерал Го-локоленко Александр Алан щІыхь тхылъ-рэ саугъэтрэ хуигъэфэщащ. Къыхигъэщащ ныбжьыщІэм лІыгъэ ин зэрызэрихьар. «Дрогушхуэ ди сабийхэм, балигъхэм яхуэ-фащэ Іуэхушхуэхэр зэрызэфІахыфым пап-щІэ!» — къыхигъэщащ къулыкъущІэм. 

Черкес Хэку

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz